Region Uppsala rapporterar i ett utskick från sjukhusstyrelsens möte den 27 april att en granskning gjorts av sex läkare verksamma på den nationella taxan. Enligt granskningen handlar de upptäckta bristerna bland annat om att man inte följer nationella behandlingsrekommendationer. Vidare saknas »strukturerad uppföljning av behandlingsresultatet och i många fall har besöksfrekvensen varit mycket hög«.

Av granskningen framgår, förutom att regionen bör anmäla tre av läkarna till Ivo, att det i två fall funnits allvarliga vårdskador som bör leda till lex Maria-anmälan från läkarna.

Sjukhusstyrelsen beslutade att en handlingsplan ska tas fram, utifrån det som rapporten berättar om.

Av informationen som givits till sjukhusstyrelsen framgår även att det funnits styrkor hos de granskade läkarna. Till exempel nämns: »Stort personligt engagemang och ansvarstagande för verksamhetens patienter«.

Läs också: Utbetalningar pausade till läkare på nationella taxan i Stockholm

 

 

LÄKARE PÅ NATIONELLA TAXAN

Nationella taxan eller lagen om läkarvårdsersättning (LOL) har funnits sedan 1994 och innebär att vårdgivaren har en etablering knuten till egen fysisk person. Villkoren för verksamheten regleras i lag och ersättningsnivåerna i taxan förhandlas fram mellan Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Under det första året rådde fri etableringsrätt, men sedan 1995 har det funnits krav på samverkansavtal med regionerna. I praktiken har ytterst få nya samverkansavtal slutits sedan 1995. I dagsläget finns cirka 1 000 läkare i landet som är anslutna till nationella taxan.

Källa: Privatläkarföreningen