Det gäller överviktiga och ovaccinerade patienter som i det akuta skedet av sjukdomen lottades till att få antingen metformin, ett billigt och vanligt diabetesläkemedel, eller placebo – en verkningslös behandling.

I studien, som publicerats i tidskriften Lancet Infectious Diseases ingick drygt 1 100 personer i USA och efter tio månader såg forskarna att ungefär 6 procent i metformingruppen drabbats av långstidscovid, jämfört med drygt 10 procent i placebogruppen. Det motsvarar en relativ riskminskning med 40 procent.

I studien ingick också patienter som var vaccinerade, men effekten på långtidscovid var bara tydlig bland dem som inte var vaccinerade. Studien gjordes mellan december 2020 och januari 2022.

Enligt siffror från Världshälsoorganisationen, WHO, var det omkring 17 miljoner personer i Europa som drabbades av långtidscovid under 2020 och 2021.

Huruvida vaccination mot covid minskar risken för långvariga symtom efter infektionen är inte helt fastställt. Flera studier pekar mot att risken minskar men i andra har man inte sett samma skillnad. Det finns inte heller någon samlad statistik på hur vanligt postcovid är bland vaccinerade.

Långtidscovid, eller postcovid, handlar om personer som efter en covidinfektion har kvar symtom som andningssvårigheter, lukt- och smakbortfall, yrsel, trötthet samt minnes- och koncentrationsproblem.

Postcovid

Långtidscovid, eller postcovid står för »postinfektiöst tillstånd efter covid-19«. Det är ett samlingsnamn för personer som har kvarvarande symptom efter en infektion. Det kan också handla om patienter med sviter av långvarig behandling inom intensivvården.

Symtomen varierar stort, men kan exempelvis vara svår trötthet och allmänt sämre hälsa. Det kan också handla om allvarligare symtom som störningar i det autonoma nervsystemet, nedsatt lungfunktion eller skador på inre organ.

En patient kan också ha flera symtom. Många symtom är också vanliga vid andra sjukdomar.

Postcovid förekommer hos både personer som haft svår sjukdom och bland dem som haft ett lindrigt sjukdomsförlopp. Både äldre och yngre drabbas, och även barn.

Källa: Socialstyrelsen