Marina Tuutma, ordförande i DLF och andre vice ordförande i Läkarförbundet, delar Riksrevisionens bedömning av effekten av kömiljarden, standardiserade vårdförlopp inom cancervården och vårdgarantin: Åtgärderna som regeringen har satt in för att korta vårdköerna har inte fungerat, och har ibland lett till undanträngningseffekter. Bland annat har multisjuka och äldre drabbats negativt.

– Vi har varnat tidigare för detta. Det blir nästan alltid undanträngningseffekter om man gör punktinsatser, säger Marina Tuutma.

Hon beskriver de långa väntetiderna som sekundära symtom på en lång rad grundproblem – som vårdplatsbrist, dålig arbetsmiljö, flaskhalsar på vägen till att bli specialistläkare och otillräcklig dimensionering av kompetensförsörjningen av specialistläkare. För att komma till rätta med vårdköerna krävs ett långsiktigt fokus i stället, menar hon.

DLF är positivt till Riksrevisionens förslag om att ändra gränsen till en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården från dagens tre dagar till sju dagar. Däremot anser DLF att det bör vara en läkare som gör den medicinska bedömningen.

– Vi var kritiska redan när gränsen förkortades till tre dagar, säger Marina Tuutma som även tycker att vårdgarantins gräns på 90 dagar från remiss till besök på en specialistmottagning bör kortas.

Dagens gräns på 90 dagar påverkar arbetet negativt för primärvården och riskerar att leda till onödigt lidande för patienter, förvärrade medicinska problem och ökade samhällskostnader enligt henne.

– Tyvärr ser vi i praktiken ofta att det inte är den yttre tidsgränsen, det är de man i praktiken måste vänta. Jag tycker inte det är acceptabelt att vänta så länge och under tiden patienterna väntar i kön blir det en extra belastning på primärvården.

Hon tycker att Sverige ska lära av Danmark.

– Där är vårdgarantin 30 dagar, inte 90, och danskarna når sina mål bättre än vad vi gör i Sverige. I Danmark har staten en tydligare roll i styrningen men samtidigt större tilltro till professionen i vårdens vardag. En annan viktig skillnad i Danmark är en väl utbyggd primärvård med hög kontinuitet för patienterna, säger hon.

Läs också: Riksrevisionen: Regeringens försök att korta köer ineffektiva