I en enkät till Sylfs medlemmar svarade drygt en fjärdedel att de någon gång utsatts för hot på arbetsplatsen. 17 procent svarade att det har hänt det senaste året, vilket kan jämföras med 12 procent i läkarkåren i allmänhet enligt en enkät från Läkarförbundet förra året.

I Sylfs nya enkät, som presenterades på måndagen, tycks det alltså som att läkare tidigt i karriären är extra utsatta. Svarsfrekvensen är förvisso inte alltför hög (24 procent) men innebär ändå att drygt 3 000 läkare har svarat.

Inte helt oväntat är förekomsten av hot och våld störst i den direkta patientkontakten. I enkäten är det vanligast förekommande inom slutenvård och akutsjukvård.

Men Sylf anar också av fritextsvaren att en ökad digital tillgänglighet gör att läkare i stor utsträckning blir kontaktade utanför arbetsplatsen, till exempel via sociala medier och privata telefonnummer, och flera känner en oro för att de ska sökas upp. »Jag har bett om att endast få ha mitt förnamn på namnskylten, men detta har nekats«, uppger exempelvis en ST-läkare.

En potentiell åtgärd skulle kunna vara en spårbar pseudonym, vilket skulle innebära att läkarens riktiga namn inte skulle synas i journalen. Frågan har varit uppe tidigare i läkarkåren, exempelvis som motioner både på Sylfs och Läkarförbundets respektive fullmäktigemöten.

Pseudonym skulle dock kräva en lagändring. Och därför vill Sylf att regeringen låter utreda frågan med utgångspunkten att arbetsgivare och myndigheter, men inte allmänheten, ska kunna spåra läkarna.

I enkäten framgår också att 28 procent av de svarande upplevt diskriminering. En stor majoritet av dessa har upplevt det mer än en gång. De vanligaste grunderna har varit kön, följt av etnisk tillhörighet och ålder. På den här punkten vill Sylf att Läkarförbundet arbetar med intern kompetenshöjning för hur läkare kan hantera situationer när kollegor utsätts för rasism och sexism av patienter.

Andra saker som Sylf föreslår handlar om att Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner (SKR) ökar sitt samarbete om hur man hanterar läkare i utsatta positioner, samt att det införs en nationell norm för en introduktion vid läkaranställningar där hantering av hot och våld tas upp.

Rapporten finns på Sylfs webbplats.

Läs även:
Hot vanligt bland läkare: »En larmsignal som måste tas på allvar«