För rättspsykiatrins del handlar det om nya bestämmelser i lagen om rättspsykiatrisk undersökning och ändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Rättsmedicinalverket får från och med den första juli större möjligheter att ta in uppgifter från hälso- och sjukvård samt socialtjänst som bedrivs i privat regi. Det nya regelverket gäller även vissa myndigheter, till exempel Försäkringskassan, Kriminalvården och Migrationsverket.

Tystnadspliktsbestämmelser får inte längre stå i vägen när rättspsykiatrin efterfrågar handlingar, skriver Rättsmedicinalverket i en kommentar till den nya lagstiftningen.

– Det nya lagstödet för att beställa handlingar med personuppgifter från privata vårdgivare och vissa myndigheter snabbar på processen och gör vårt uppdrag avsevärt enklare, säger Patrik Backgård, chef för Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm, i ett pressmeddelande.

För Inspektionen för vård och omsorgs, Ivo:s, del handlar det om två betydande förändringar. Myndigheten får möjlighet att vid vite förelägga vårdgivare som inte har anmält sin verksamhet till vårdgivarregistret. Vårdgivare måste även anmäla om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas. Bakgrunden är att regeringen anser att en effektiv tillsyn förutsätter ett uppdaterat register.

Dessutom måste hälso- och sjukvårdsinstitutioner som reprocessar engångsprodukter, det vill säga återställer begagnade produkter för säker återanvändning, lämna uppgifter om denna verksamhet och de berörda produkterna till Ivo.

Den nya föreskriften reglerar att detta även gäller externa aktörer som utför återanvändningsarbete på uppdrag av en hälso- och sjukvårdsinstitution, om de avser att skicka tillbaka produkterna till hälso- och sjukvården.

Av regeringskansliets skrift » Lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2023« framgår också att riksdagen lagstiftat om åtgärder som stärker försörjningsberedskapen av sjukvårdsprodukter. Bland annat tydliggörs vilken utrustning som ska finnas där det bedrivs hälso- och sjukvård. Det införs även en viss lagerhållningsskyldighet för öppenvårdsapotek och en leveransskyldighet för partihandlare gentemot sjukhusapotek.

Även regleringen för biobanker ändras. Den nya biobankslagen tydliggör reglerna om tillgängliggörande av prover utanför en biobank och nya bestämmelser införs som gör det möjligt att skicka prover för att en viss åtgärd ska utföras. Det blir även tillåtet att förvara proverna utomlands. Utgångspunkten för vården är att samtycke inte behövs för bevarande och användande av prover om det gäller provgivarens vård eller behandling, om provgivaren har samtyckt till vård eller behandling enligt patientlagen.

Andra förändringar med effekter på hälso- och sjukvårdsområdet är att undersköterska blir en skyddad yrkestitel, och att förordningen om digitala covidbevis upphör att gälla.