Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och Patientnämnderna, PAN, har gått igenom alla inkomna klagomål under 2022 gällande unga vuxnas vård för psykisk ohälsa. Granskningen har gjorts för att undersöka hur övergången fungerar mellan BUP och vuxenpsykiatrin och vilka problem unga vuxna upplever.

Unga vuxna definieras som 18–29 år. En tredjedel av den totala mängden klagomål från patientgruppen till Ivo förra året rörde vård för psykisk ohälsa. De flesta handlar om att man inte anser att vårdpersonalen tagit ens problem på allvar och långa väntetider. Många är missnöjda med hur övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin har skett.  De beskriver det som att de hamnar i ett organisatoriskt glapp – ofta mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård, där de bollas runt utan att någon tar tag i deras problem.

En ganska stor del av klagomålen kom från patienter med allvarlig psykisk ohälsa, exempelvis en historia av självskadebeteende eller självmordsförsök. Det gör det än mer allvarligt och viktigt att ta problemen som lyfts fram på allvar, enligt granskningen. Övergången från BUP till vuxenpsykiatrin måste ske snabbt och smidigt, betonar Ivo.