Det är revisionsbyrån EY som på uppdrag av Region Västerbottens regionrevisorer har undersökt hur regionstyrelsen tar sitt ansvar för fakturakontrollen.

I en rapport från i maj 2023 kommer revisionsbyrån fram till att regionen fortfarande inte har säkerställt att fakturorna man betalar kontrolleras på ett tillräckligt sätt, och rapportförfattarna hänvisar till att liknande brister uppdagats vid revisioner 2017 och 2019.

Granskningen har utförts genom ett stickprov på två avdelningar, Fastighetsenheten och Centrum för informationsteknik och medicinsk teknik, CIMT .

Rapportförfattarna konstaterar att fakturornas innehåll relativt ofta avviker från kraven som avtalen ställer på fakturornas innehåll och utformning och att detta gäller bägge enheter. Men i rapporten framträder också en kvalitetsskillnad mellan enheterna. Medan fakturorna från CIMT till stor del bedöms bli kontrollerade på ett tillräckligt sätt är det tvärtom för fastighetsenheten.

För var fjärde byggfaktura är det svårt att förstå vad betalningen avser. Det ges inte »tillräcklig information för att utläsa den ekonomiska transaktionens art och omfång«. Fakturorna saknar också ofta underlag i fakturahanteringssystemet eller hänvisning till var underlagen finns, skriver EY.

Det visar sig också att de flesta av revisorernas tidigare rekommendationer inte har följts. I endast ett fall har regionen ändrat på rutinerna helt och hållet, i enlighet med rekommendationerna. Tidigare hade fakturor till regionen ibland attesterats av personer som inte var anställda av regionen, men några sådana fall har inte gått att hitta i den senaste granskningen.

Regionstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S) vill ännu inte svara på Läkartidningens frågor om rapporten.

»Vi kommer att ta fram ett svar senast till den 4 okt som skall beslutas i styrelsen. Jag har inget att säga under tiden vi bereder ett svar«, skriver han till Läkartidningen.

EY avslutar sin rapport med en rad rekommendationer, bland annat föreslår de att regionen tar beslut om ändamålsenliga rutiner för fakturakontroll och säkerställer spårbarheten av underlagen till fakturorna. Man vill också att regionen vid upphandlingar ställer krav på att det ska finnas verifikat på inköpt material, tidsredovisning eller andra underlag som underlättar kontroll av fakturorna.