Regeringen ger KI i uppdrag att färdigställa och följa upp en pilotstudie som undersökt om multimodal rehabilitering i internatform kan få läkare och sjuksköterskor att snabbare återgå i arbete.

Bakgrunden till regeringsbeslutet är att KI 2021 fick i uppdrag att studera rehabiliteringsmetoder för läkare och sjuksköterskor som är sjukskrivna för psykiatriska diagnoser, med fokus på utmattningssyndrom. Arbetet inspirerades av en liknande studie på lärare. Syftet var att statistiskt fastställa om rehabiliteringsmetoden leder till en ökad återgång i arbete vid långtidssjukskrivning.

Som Läkartidningen tidigare berättat fick deltagande läkare och sjuksköterskor under tre veckor träna fysiskt under 50 procent av tiden. Utöver detta anordnade behandlarna kollegiala samtalsgrupper, enskilda samtal med psykolog, mental träning och föreläsningar om bland annat kost och livsstil. Samtalen var lösningsorienterade och utgick från deltagarnas arbetserfarenheter.

Enligt Socialdepartementets sammanställning sjönk både graden av utmattningssyndrom och graden av depression hos de som deltog. Dessutom fick de sjukskrivna en mer positiv syn på framtiden.

»I intervjuer som genomfördes en månad efter avslutad intervention beskrev deltagarna att de mådde bättre. Framför allt beskrev de att de såg ljust på framtiden och utryckte att de ville återgå till sitt arbete som läkare eller sjuksköterska igen«, skriver Regeringskansliet i sin sammanfattning av pilotstudien.

KI ska redovisa uppdraget senast den 1 maj 2024.

Läs mer:
Ny rehabmodell testas för läkare med utmattningssyndrom
Ny rehabmodell i internatform ska testas för sjukskrivna läkare
Rigorösare utvärdering krävs av nya behandlingsformer vid utmattning
Vi håller med – nya behandlingar för utmattningssyndrom bör ha evidens

Utmattningssyndrom sjönk efter intervention

Karolinska institutet har i ett arbete lett av professor Åke Nygren genomfört en intervention baserad på en metod för rehabilitering, benämnd ReTA-modellen. KI mäter här graden av utmattningssyndrom med Karolinska Exhaustion Disorder scale, KEDS, och graden av depression med Montgomery Asberg Depression and Anxiety Scale, MADRS. Ett KEDS-värde över 19 indikerar att den enskilde har utmattningssyndrom, och ett MADRS-värde över 12 indikerar att den enskilde har depressiva symptom. Den genomförda pilotstudien visar att både KEDS- och MADRS-värden sjönk genom interventionen. Innan interventionen var medelvärdet för KEDS 30 och vid slutet 23. Åke Nygren har överlåtit ledarskapet av projektet till Emma Brulin, docent i arbets- och miljömedicin vid Karolinska institutet. Hon leder sedan några år också ett nationellt epidemiologiskt forskningsprojekt som handlar om arbetsmiljö och hälsa inom Hälso- och sjukvården.

Källa: Åke Nygren och Regeringsbeslut S2023/01928