Sveriges nationella cancerstrategi antogs 2009 och har sedan dess utgjort grunden för arbetet med att utveckla cancervården i Sverige. I mars 2023 höll regeringen en hearing om nästa steg inom cancervården, inklusive barncancervården, och om en uppdatering av cancerstrategin.

Nu får alltså Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i uppdrag att ta fram en lägesbild över den nationella cancerstrategin och dess implementering. Det handlar bland annat om att ringa in styrkor och utvecklingsbehov.

Dessutom får TLV i uppdrag att göra hälsoekonomiska bedömningar av nya läkemedel för behandling av cancer.

TLV gör redan i dag hälsoekonomiska bedömningar i fråga om läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna och som rekvireras till slutenvården eller upphandlas av regionerna. För att göra fler läkemedel tillgängliga för patienter med cancer ska fler läkemedel bedömas utifrån hälsoekonomiska aspekter.