I början av maj kunde Läkartidningen berätta att Socialstyrelsen sagt nej till att låta Region Stockholm komplettera sitt projekt för organiserad prostatacancertestning, OPT, med Sthlm3 – ett omtalat blodprov som kombinerar proteinmarkörer, genetiska markörer och kliniska data.

Tanken med att använda testet är framför allt att försöka ringa in vilka patienter med förhöjt PSA-värde som inte behöver undersökas med magnetkamera. Men enligt Socialstyrelsen är det inte förenligt med lagen om genetisk integritet.

I sitt beslut pekar myndigheten på att ett kriterium för att få använda ett genetiskt test i en allmän hälsoundersökning som OPT är att undersökningen kan antas visa påtagligt förhöjda risker för sjukdom – annars väger den genetiska integriteten tyngre. Enligt Socialstyrelsens bedömning når inte de genetiska komponenterna av testet det kravet.

Men nu överklagar alltså Region Stockholm och Region Gotland, där män också ska erbjudas testning framöver, Socialstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

I första hand yrkar regionerna på att beslutet ska upphävas eftersom de anser att användningen av Sthlm3 inom ramen för OPT »inte skulle utgöra eller ingå som ett led i en allmän hälsoundersökning«. Och att det därmed inte skulle behövas något tillstånd enligt lagen om genetisk integritet.

I andra hand, om användningen av Sthlm3 ändå bedöms utgöra eller ingå som ett led i en allmän hälsoundersökning, yrkar de på att beslutet ändras. De vill i så fall att tillstånd medges eftersom Sthlm3 »kan antas visa påtagligt förhöjda risker för den sjukdom som avses«.

Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen. Foto: Socialstyrelsen

Regionerna har fått anstånd till 13 juni med att utveckla grunderna för överklagandet.

Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen med ansvar för rekommendationer om screening, har varit tydlig med att lagstiftningen inte ger möjlighet för myndigheten att ge tillstånd till att använda Sthlm3 vid organiserad prostatacancertestning. Han har också sagt att det varit viktigt att genomlysa beslutet noga, eftersom det kommer att skapa praxis.

– Det var en svår bedömning. Men vi bedömer att vi har landat i ett beslut som följer lagstiftningen, även om vi naturligtvis förstår att de som sökte hade velat ha ett annat besked, sa han till Läkartidningen i början av maj.

Allt fler regioner rullar ut projekt för organiserad prostatacancertestning, OPT, där män i vissa åldersgrupper erbjuds att ta ett PSA-prov, följt av magnetkamerariktade biopsier hos dem med förhöjt PSA. Syftet är att styra upp den tidigare spretiga PSA-testningen och i slutänden att vässa jakten på prostatacancer och upptäcka sjukdomen i ett tidigare skede.

I Region Stockholm påbörjades ett pilotprojekt förra sommaren. Enligt en färsk rapport från RCC Stockholm Gotland har 37 procent av de drygt 17 000 inbjudna männen i Stockholm nappat på erbjudandet under det första året. Ett 40-tal cancerfall har upptäckts och behandlats.

»Det var en förväntad andel män som tackade ja till erbjudandet, då Region Skåne och VGR startat två år innan oss och hade liknande svarsfrekvenser«, uppger Anna Lantz, urolog på Karolinska universitetssjukhuset och medicinskt ansvarig för OPT-projektet i Region Stockholm, i ett mejl till Läkartidningen.