En annan av bristerna är att ingen av tillsynsmyndigheterna systematiskt följer upp om deras tillsynsarbete verkligen leder till att identifierade brister och problem inom läkemedelshandeln verkligen minskar, menar Riksrevisionen.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar. När rapporten släpptes fredagen den 2 juni var läkemedelshandeln en av fyra specifika områden som lyftes fram, där myndigheten identifierat brister i hur effektiv statens tillsyn är.

Den främsta orsaken till den ineffektiva tillsynen gällande läkemedelshandeln är att myndigheterna inte får dela viktig information med varandra. Det saknas även tillräckliga sanktionsmöjligheter i delar av tillsynen, skriver statens revisorer, och framhåller följande brister hos tre granskade myndigheter:

  • Läkemedelsverket saknar möjligheter att ta ut sanktionsavgifter vid tillsyn av apotek och partihandlare och har även svårt att förhindra att ett apotek som stängs skrivs över på en bulvan för den ursprungliga ägaren.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets tillsyn saknar inom delar av verksamheten möjligheter att utfärda sanktionsavgifter.
  •  Inspektionen för vård och omsorg har i praktiken svårt att stänga apotek, även om det formellt sett är möjligt.

»Läkemedelsverket har stängt några apotek, men ingen av tillsynsmyndigheterna kan garantera att det inte fortfarande finns oseriösa apoteksaktörer eller anställda vid apotek som medvetet bryter mot reglerna på marknaden«, skriver rapportförfattarna.

För att effektivisera tillsynen krävs bland annat att tillsynsmyndigheterna ges bättre tillgång till uppgifter från E-hälsomyndighetens register, bättre förutsättningar att dela information med varandra och utvidgade sanktionsmöjligheter.

Om inte staten åtgärdar bristerna blir patientsäkerheten lidande och statens och regionernas utgifter onödigt stora. Detta eftersom förmånerna och subventionerna utnyttjas på fel sätt, konstaterar revisorerna.

Rapportens innehåll och slutsatser ska diskuteras vid en öppen utfrågning i riksdagen hösten 2023, där riksrevisor Helena Lindberg deltar.

Läs mer:
Avgifter och mindre sekretess ska förbättra tillsynen av apotek

Riksrevisionen granskar statlig styrning av läkemedelsförskrivning

Utredning föreslår begränsningar i vem som får bedriva apotek