– Rapporten bekräftar vad vi visade i vår rapport från i våras. Det finns en tidsbrist och dåliga förutsättningar för att läkarna hjälpa sina patienter utifrån deras behov, säger Sofia Rydgren Stale.

Hon känner också igen bilden av att det är just primärvårdsläkarna som är mest utsatta.

– Primärvårdsläkarna har svårt att hinna med och detta gäller både kontakten med patienterna och den patientnära administrationen, där sjukintyg är ett exempel.

Vad beror det här på, enligt Läkarförbundets analys?

– Det är en obalans mellan å ena sidan kraven och behoven, och å andra sidan resurserna och personalen. I vissa regioner har en läkare inom primärvården ansvar för mer än dubbelt så många patienter som Socialstyrelsen tycker är rimligt, det vill säga mer än dubbelt så många som 1 100 patienter per läkare.

Vad säger du om resultatet om att regionerna i Socialstyrelsens enkät säger att det försäkringsmedicinska området är ett lågt prioriterat område för dem?

– Ja, det är bra att de har självinsikt i alla fall. Vi vet att det saknas tydliga riktlinjer i processerna.

Precis som rapportförfattarna till »Hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning och rehabilitering« lyfter hon fram att arbetet med sjukskrivning och rehabilitering också är komplext, och att det ofta saknas vetenskapligt stöd för vad som fungerar bäst i de olika rehabiliteringskedjorna. Det är dessutom många aktörer som är inblandade, till exempel Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, som kan göra olika bedömningar om patienten kan och bör arbeta eller inte.

Hon radar upp flera åtgärder som hon och Läkarförbundet vill se för att de ska bli bättre: Fast läkare för kontinuitetens skull. Ett rimligt antal patienter. Mer utbildning och regelbunden fortbildning. Rätt tid för varje patient.

– Sedan tar ju sjukskrivningarna rätt lång tid att administrera, och det stjäl på så vis tid från arbetet med patienten. Där har vi föreslagit att man kanske kan differentiera sjukintygen, så att det finne en enklare variant för de fall som bedöms vara korta sjukskrivningar, och att man lägger mer krut på mer komplexa fall där det finns risk för längre sjukskrivning.

Läs mer:
Rapport: Brist på tid och rutiner påverkar sjukskrivningsarbetet