De sju regioner som har ett universitetssjukhus har ett särskilt avtal med staten om läkarutbildning, forskning och utveckling av sjukvården, det så kallade ALF-avtalet. Nu har Socialstyrelsen för andra gången utvärderat universitetssjukvården inom ramen för avtalet. Den här gången handlar det om perioden 2018 till 2021.

Socialstyrelsen beslutade 2020 om 27 olika miniminivåer som samtliga universitetssjukvårdsenheter – enheter som ska bedriva forskning, utbildning och utveckling – ska uppnå för att ALF-avtalet ska vara uppfyllt.

Socialstyrelsens utvärdering visar emellertid att endast 5 av de 27 beslutade miniminivåerna uppnåddes av samtliga universitetssjukvårdsenheter under den aktuella perioden. Utvärderingen visar också att endast 21 procent av alla enheter uppnår samtliga 27 miniminivåer.

Den enskilda miniminivå som uppnåddes i lägst grad är att all personal som regelbundet deltar i VFU för läkare ska ha pedagogisk handledarutbildning. Bara runt hälften, 54 procent, av alla universitetssjukvårdsenheter lyckades med det.

»En möjlig orsak till detta är avsaknad av tydliga direktiv från universiteten om vilken pedagogisk utbildning som krävs. De flesta USV-enheter följer inte heller systematiskt upp vilken pedagogisk utbildning personalen har. Att drygt hälften av USV-enheterna ändå svarat att all personal har handledarutbildning, kan alltså vara överskattat«, skriver Socialstyrelsen i rapporten.

Myndigheten varnar dessutom för att behovet av att följa upp att alla medarbetare som deltar i VFU har rätt pedagogisk kompetens kommer att öka ytterligare. »När regionaliseringen av läkarutbildningen utökas och den sexåriga läkarutbildningen införs kommer VFU att läggas ut på ännu fler utförare«, står det i rapporten.

Socialstyrelsen vill att regionerna senast i slutet av augusti nästa år ska redovisa hur de har säkerställt att samtliga miniminivåer är uppfyllda.

Precis som Vetenskapsrådet kommer Socialstyrelsen även fram till att forskningstid ofta prioriteras ned, till förmån för vård. Här har verksamhetschefer en viktig roll, enligt Socialstyrelsen. Myndigheten tycker till exempel att verksamhetschefer bör vara vetenskapligt meriterade för att ha en »djupgående förståelse för forskningens förutsättningar«.