Den tidigare utredningens delbetänkande »En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården« föreslog i början av 2021 bland annat en ny lag om skyldighet att lagerhålla läkemedel. Den som blivit godkänd för att sälja ett läkemedel skulle under vissa förutsättningar vara lagerhållningsskyldig för samma läkemedel.

Men regeringen bedömer att vissa områden behöver utredas mer, och detta i syfte att förhindra en minskad tillgång på läkemedel.

– Insatserna för att stärka sjukvårdens försörjningsberedskap måste göras med ett långsiktigt hållbart perspektiv på ett sätt som inte riskerar att leda till försämrad tillgänglighet. För att säkerställa detta behöver frågan om lagerhållningsskyldighet analyseras ytterligare, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD), i ett pressmeddelande.

Frågorna handlar bland annat om hur de ökade kostnaderna för läkemedelsföretagen generellt ska hanteras och hur läkemedelsföretagen ska kompenseras. Särskilt nämns också hur de parallellimporterade läkemedlen kan hanteras, utifrån de kostnader som parallellhandlarna skulle få vid ett införande av en lagerhållningsskyldighet.

TLV ska vidare undersöka om det bör införas särskilda kriterier för att licensläkemedlen ska omfattas av lagerhållningsskyldigheten, eftersom efterfrågan på licensläkemedel kan variera kraftigt över tid.