Karolinska universitetssjukhuset i Solna skriver på sin webbplats att en lex Maria-anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, gjorts efter att sjukhuset upptäckt allvarliga kvalitetsbrister i granskningar av skiktröntgenundersökningar som en extern leverantör fått i uppdrag att utföra av sjukhusets röntgenavdelning.

I Ivo-anmälan beskrivs bristerna vara av »allvarlig karaktär som uppfattats som risk för allvarlig vårdskada och i vissa fall kan uppfattas som oskicklighet av granskande radiolog«.

Det var vid eftergranskning av röntgenbilder som man vid Karolinskas röntgenavdelning i Solna upptäckte felaktiga svar som »kunde uppfattas som oskicklighet av granskande radiolog«. För nio patienter ledde de felaktiga svaren, enligt sjukhuset, till fördröjd diagnos och behandling och i två fall gör man bedömningen att fördröjningen av behandling »eventuellt kunnat påverka« patientens framtida prognos.

Anledningen till att Karolinskas röntgenavdelning skickat röntgenundersökningar (datortomografi) för granskning till extern leverantör är brist på egna radiologer. Man påpekar dock att det i avtalet med leverantören fanns tydliga kvalitetskrav, som inte uppfyllts.

De undermåliga röntgenutlåtanden som vissa av företagets radiologer levererat överensstämmer inte med skrivningar i avtalet om god kvalitet och specialistkompetens, står det i Ivo-anmälan.

»Vi (beställaren) anser att företaget brustit i kvalitetsuppföljningar«, skriver sjukhuset vidare, och framhåller att det i avtalet tydligt beskrivs vilka krav man ställer på leverantörer som ska granska »mycket komplicerade undersökningar med omfattande bildmaterial av onkologiska utredningar«.

Upprepade kontakter har tagits med företaget, men sjukhuset konstaterar att samma radiolog/radiologer som man ansett brustit i kvalitet har fått fortsätta att granska deras undersökningar.

Sjukhuset har nu avbrutit sitt samarbetet med företaget och vidtagit åtgärder för att stärka sina kvalitetskrav och kontroller i avtal med externa leverantörer. För att minska behovet av extern granskning ska också rekrytering ske av röntgenspecialister.

Läkartidningen har sökt ansvariga vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna för en kommentar.