Den 6 juli kom ett pressmeddelande från regeringen där sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) berättade att regionerna får 100 miljoner kronor extra för att stärka förlossningsvården under sommaren.

– Regeringen har vidtagit flertalet åtgärder för att stärka landets förlossningsvård men anser att ytterligare resurser krävs. Därför stöttar vi nu regionerna med ytterligare medel under 2023. Medlen kan gå till insatser som stärker arbetsmiljön, nya arbetssätt och bemanning, förklarade sjukvårdsministern.

Att det fortsatt finns stora utmaningar inom förlossningsvården är ingen nyhet. När Sveriges Radio Ekot skickade ut en fråga om bemanningsläget inför sommaren svarade samtliga 21 regioner. Mer än hälften uppgav att läget är detsamma som förra sommaren eller värre, och att rekrytera personal till akut- och förlossningsvården är den största utmaningen. Bara fyra regioner uppgav att förutsättningarna såg bättre ut än inför förra sommaren.

De 100 miljoner kronor regeringen avsatt borde därmed vara ett välkommet tillskott. Härom dagen kallade dock Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, regeringens budskap gällande de 100 miljonerna för missvisande.

– Jag tror inte i sak att det gör någon större skillnad. Mycket av det vi planerat för sommaren har vi redan planerat, konstaterade han i ett inslag i Sveriges Radio, P4 Uppland.

Och fortsatte:

– Vi står nu mitt i sommaren, och på sin höjd kan det vara en avlastning på det sättet att den ekonomiska pressen blir mindre. På sommaren har vi alltid bemanningslösningar som ibland kostar lite extra. Vi får se om vi kan använda det på det sättet, säger Mikael Köhler.

Läkartidningen har ställt frågan »Vilken skillnad gör regeringens satsning om 100 miljoner på förlossningsvården för er verksamhet i sommar?« till övriga 20 regioner och fått 17 svar. Flera kommer till samma slutsats som Mikael Köhler.

Pengarna kom för sent, planeringarna är redan gjorda och att försöka rekrytera personal är lönlöst eftersom det varken finns barnmorskor, undersköterskor eller läkare att anställa, svarar flera regionerna. På många håll kommer pengarna att gå till att täcka extrakostnader för bemanningsanställda.

Så här svarade regionerna:

Region Jämtland Härjedalen: Planeringen för sommaren är redan gjord och vi står mitt uppe i den. Det finns inga barnmorskor, undersköterskor eller läkare att anställa eller möjlighet att nu planera för andra arbetssätt. Pengarna hjälper till att delvis täcka de extrakostnader vi har för bemanning av personal under sommaren.

Region Jönköpings län: Verksamhetsföreträdare har inte fått information kring hur satsningen ska omhändertas i Region Jönköpings län.

Region Västernorrland: Svar från mig är att dessa medel inte kommer påverka vår situation i Västernorrland. Det finns inga insatser eller åtgärder vi har möjlighet att starta i detta läge utan om vi får pengar så kommer dessa troligen användas till att betala för sommarens dyra bemanning. Vi tror inte att tillfälliga medel löser förlossningskrisen. Vi efterfrågar långsiktighet, kontinuitet och fokus på grundorsakerna.

Region Gävleborg: För att ge ett tillförlitligt svar behöver vi utvärdera sommaren. Det är för tidigt att ge ett svar i dagsläget.

Region Stockholm: Planeringen för sommaren bygger på ett arbete som gjorts under våren, där alla kliniker samverkar maximalt och har effektiviserat alla processer för att kunna upprätthålla kapaciteten och samtidigt ge barnmorskorna en välförtjänt ledighet. Det finns inte fler tillgängliga barnmorskor under sommaren även om vi har nya medel tillgängliga.

Region Värmland: Förstärkningen kommer inte att göra någon skillnad här i sommar.

Region Gotland: Vi befinner oss mitt uppe i sommaren och har inte tagit beslut om vad de extra pengarna ska gå till.

Region Blekinge: Kvinnokliniken, liksom hela sjukvården i regionen, har ett underskott. Jag som verksamhetschef är fokuserad på att hålla igång verksamheten på en acceptabel och patientsäkert sätt. Jag har på min nivå ingen uppfattning om regeringens extrapengar gör någon skillnad för oss denna sommar.

Region Dalarna: Alla tillskott är välkomna. Detta extra tillskott kan ju användas till bemanningsersättningar, vilket är positivt i sommartider, då extraersättningar under semesterperioden är kostsamma för kliniken/regionen. Däremot går det ju inte att utbilda personal, rekrytera eller arbeta långsiktigt med ekonomiska punktinsatser av denna typ.

Region Norrbotten: Än så länge vet vi för lite om satsningen för att kunna svara.

Region Västerbotten: I Västerbotten har vi inte hunnit få någon effekt utifrån extrasatsningen ännu. Vi kämpar ju vidare med att återöppna BB Lycksele.

Region Halland: Vi uppfattar inte att den har någon påverkan. Dels är det inte bristande ekonomi som gör att vi inte har fler i tjänst, dels har vi redan rekryterat och schemalagt så många vi har tillgång till samt för det tredje, om det varit brist på pengar hade beskedet ändå kommit för sent för att vi skulle ha någon verklig möjlighet att rekrytera ytterligare medarbetare.

Region Örebro län: Större delen av sommaren är redan planerad för vår del. Så för oss blir pengarna använda som en kompensation för flyttade semesterveckor, extra pass och övertidsersättning.

Region Östergötland: Den här typen av kortsiktiga pengar har begränsad betydelse för förlossningsvården.

Region Kronoberg: Vi tycker att det är viktigt att förlossningsvården prioriteras. Men planeringen för sommaren är gjord sedan länge och den största utmaningen är bemanningsfrågan.

Region Skåne: De cirka 13 miljoner kronor som ska fördelas till regionen kommer inte att påverka sommarsituationen. Men kvinnoklinikernas verksamhetschefer ser det som ett välkommet bidrag till det långsiktiga arbetet med att stärka förlossningsvården. De medel som årligen fördelas går framför allt till kompetensutveckling och ökad bemanning. På kvinnokliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad har till exempel anställning av servicemedarbetare som stöttar och avlastar övrig personal påverkat arbetsmiljön och patientsäkerheten positivt i sommar. Verksamheterna lyfter vikten av bättre framförhållning för satsningar som syftar till att stärka förlossningsvården, och ser gärna att ett liknande tillskott kommer nästa år, men då aviserat i februari. Under semesterperioden lägger man pengar på extrapass och högre ersättning för att få bemanningen att gå runt. I det budgetunderskott som kan uppstå kommer pengarna väl till pass.

Kalmar län: Som representant för kvinnosjukvård och förlossning i norra Region Kalmar håller jag fullständigt med i de övriga regionernas synpunkter. Extra medel är välkomna, men när de kommer mitt i sommaren kommer det inte att leda till några nysatsningar utan förmår endast täcka kostnaderna för den helt nödvändiga hyrpersonalen.

Region Sörmland, Västra Götalandsregionen och Region Västmanland har ännu inte besvarat enkäten.

Källa: Respektive region