Arbetsmiljöverket efterlyser en hållbar plan för arbetsmiljön på vårdcentralen Brunnsgården, och myndigheten har under sommaren fattat beslut om ett föreläggande med vite på 30 000 kronor. Lokaltidningen Sydöstran uppger att Region Blekinge senast sista oktober måste presentera vad man gjort för att åtgärda de problem de fackliga organisationerna påtalat.
Läkartidningen har tidigare i år rapporterat att Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet i en gemensam så kallad 6 6:a-anmälan bad Region Blekinge att ta tag i arbetsmiljöbristerna vid Brunnsgården.

I en intervju i Sydöstran beskrev då Hans Åkesson, läkargruppens fackliga företrädande och lokalt skyddsombud, den höga arbetsbelastningen som grundproblemet. Många läkare tvingades jobba över för att hinna med arbetet utan övertidsersättning, eftersom arbetsgivarens ståndpunkt var att de förhandlat bort den mot högre ersättning, och läkarflykten vid vårdcentralen var stor.

»Den kontinuerliga förlusten av kollegor innebär att en resurs motsvarande cirka tre specialister i allmänmedicin med stöd av en legitimerad läkare och en timanställd pensionär skulle ansvara för cirka 12 000 listade patienter«, skrev Hans Åkesson i anmälan till Arbetsmiljöverket.

Nu rapporterar Sydöstran att Arbetsmiljöverket också gjort bedömningen att det finns brister i arbetsmiljön vid vårdcentralen Brunnsgården. Arbetsgivaren ska därför bland annat se till att vidta åtgärder för att »antingen minska kraven i arbetet eller tillföra nödvändiga resurser«. En riskbedömning ska också göras.

Hans Åkesson säger till tidningen att arbetet är igång och att man nått ett samförstånd kring övertid och även för ersättning för den tid som ligger utanför den ordinarie tjänstgöringen. Målet är att arbetsbelastningen för läkare på Brunnsgården ska bli acceptabel, och läkarna ska ha en viss mängd patienter listade hos sig.

– Sedan är tanken att man tar in hyrläkare som man listar övriga patienter på, säger Hans Åkesson till Sydöstran.

Ida Silvare, verksamhetschef för västra närvården i Region Blekinge, bekräftar i ett mejl till Läkartidningen att det »precis som Hans Åkesson beskriver finns en stor vilja i arbetet med att förbättra arbetsmiljön vid Brunnsgårdens vårdcentral«. Arbetsgivare, fackliga förtroendevalda, övriga medarbetare och politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden samarbetar »i vad vi upplever som god anda och ömsesidigt förtroende«.

Arbetet utgår från en pågående arbetsmiljöenkät som ska följas upp med riskbedömningar för de olika yrkesgrupperna vid vårdcentralen i början av hösten. »Dessa ska i sin tur mynna ut i förbättringsåtgärder och i det svar vi lämnar till Arbetsmiljöverket.«

Arbetsgivaren upplever att man redan åstadkommit en »väsentlig förbättring av arbetsmiljön«. Förbättrade patientflöden, scheman och bemanning har enligt Ida Silvare lett till »en rimligare arbetsbelastning med mindre stress än för ett halvår sedan«.

Just nu löser man läkarbemanningen vid Brunnsgården med hjälp av hyrläkare, men det pågår ett långsiktigt arbete för att motverka bristen på allmänläkare i Region Blekinge, skriver Ida Silvare. »Målet är att så småningom kunna ha egenanställda läkare.«