Paolo Macchiarini dömdes till villkorlig dom för grovt vållande till kroppsskada i ett fall förra sommaren. Den domen överklagades av både åklagare och försvaret till Svea hovrätt som gjorde en annan bedömning och gav kirurgen 2,5 års fängelse för grov misshandel. Paolo Macchiarini har hela tiden nekat till brott.

De mycket uppmärksammade patientfallen handlar om transplantationer med syntetiska luftstrupar. Ingreppen gjordes 2011–2012, se faktaruta nedan.

Föga oväntat valde försvaret att överklaga hovrättsdomen, vilket i regel kräver ett prövningstillstånd. Ett sådant ges bara i ett fåtal fall som anses principiellt viktiga.

Och det anser försvaret att just Paolo Macchiarinis fall är. I en komplettering till överklagandet som nu inkommit, skriver försvaret att regelsystemet gör att kirurger riskerar straffrättsligt ansvar för kroppsskada och smärta efter operation. »Ska läkare som är övertygade om att patienter lever längre och bättre om de opereras avstå från att operera för att slippa att straffas?«, frågar sig försvaret i en skrivelse till Högsta domstolen.

Som Läkartidningen berättade för en vecka sedan, lägger Paolo Macchiarinis försvar fram ytterligare bevisning i överklagan till Högsta domstolen. Det handlar om både anteckningar, mejl och fotografier, med fokus på en turkisk kvinna som brukar omnämnas som patient 3.

Nu har den nya bevisningen kommit in till domstolen. Där har försvaret påpekat att det i hovrätten saknades fotografier som visade på hur skadad patientens luftstrupe var innan Paolo Macchiarinis ingrepp. Genom att visa bilder av patientens trakea, vill försvaret visa att kirurgens ingrepp var mer motiverade än hovrätten tagit fasta på.

Försvaret återknyter till den assisterande kirurgens vittnesmål i hovrätten om att patienten bara hade »fragment av trakea« kvar. Bilderna, som har censurerats i dokumenten som Läkartidningen tagit del av, ska styrka detta. I försvarets skrivelse till Högsta domstolen står att »det är givetvis en stor skillnad mellan att rensa bort framgent av ett organ och att avlägsna organet på ett sätt som innebär skada för patienten«.

I första hand vill försvarsadvokat Björn Hurtig att målet prövas i Högsta domstolen, i andra hand att det tas om i hovrätten.

– Det är mycket bevisning som man i vart fall inte redovisat att man tagit hänsyn till, säger han till nyhetsbyrån TT.

Utöver ny bevisning skriver försvaret också att de fått kännedom om att två läkare, som Socialstyrelsens Rättsliga råd utsett som sakkunniga i rättsfallet, kan ha varit jäviga.

Försvaret menar att Socialstyrelsens båda experter har »haft sådant samröre med Paolo Macchiarini och i varje fall en av patienterna«, att man ifrågasätter deras objektivitet. De ska »enligt uppgift« ha decellulariserat en trakea som sedan lämnats till Paolo Macchiarini. Det, i samband med ett medialt tryck kring rättsfallet, gör att försvaret ifrågasätter experternas objektivitet.

Läs även:
Försvaret vill presentera nya bevis i fallet med Paolo Macchiarini
Paolo Macchiarini döms till fängelse i två och ett halvt år
Paolo Macchiarini: »Jag ångrar att jag opererade just i Stockholm«
Kirurgen Macchiarini överklagar fängelsedomen till Högsta domstolen
Åklagaren yrkar på fyra års fängelse för Paolo Macchiarini
Nu prövas Paolo Macchiarinis ökända operationer i Svea hovrätt
»Macchiarinis syfte var att rädda liv«
Åklagaren: Paolo Macchiarini visste att metoden inte fungerade

Macchiarinimålet

Hösten 2020 åtalades kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel av tre av sina patienter, två män och en kvinna, vilka hade transplanterats med syntetisk luftstrupe 2011–2012. I andra hand yrkade åklagaren på att kirurgen ska dömas för vållande till kroppsskada, grovt brott.

Åklagaren skrev att ingreppen hade skett “helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet” och att dessa brutit mot lagen då “det inte utgjort led i någon form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie”. Gärningarna ska enligt åklagaren bedömas som grova bland annat då de orsakat “svåra kroppsskador och ett mycket svårt lidande”.

Solna tingsrätt dömde den 16 juni 2022 kirurgen till villkorlig dom för vållande till kroppsskada, grovt brott, mot en av sina patienter. För att kunna dömas för misshandel hade det krävts att det funnits ett uppsåt, vilket saknades, ansåg tingsrätten.

Han friades i de andra två fallen, och domen överklagades av både försvar och åklagare.

Åklagarsidan menade i hovrätten att det visserligen inte fanns ett direkt uppsåt eller en avsikt att skada patienterna, utan att det handlade om ett insiktsuppsåt, det vill säga att kirurgen ska ha känt till att metoden som användes på målsägarna inte fungerade, att han hade fått information om komplikationer, men att han ändå opererade utifrån metoden gång på gång.

I Svea hovrätt dömdes Paolo Macchiarini sommaren 2023 till 2,5 års fängelse för tre fall av grov misshandel. Till skillnad från tingsrätten kom hovrätten fram till att det inte var fråga om nödsituationer när ingreppen på den första och den andra patienten gjordes. Gällande den tredje patienten kom hovrätten kommit fram till att en nödsituation förelåg men att ingreppet trots detta var oförsvarligt.

Källa: Åklagarmyndigheten, Solna tingsrätt, TT.

DE TRE PATIENTERNA

Patient 1: En 36-årig man bosatt på Island som hade en sällsynt form av cancer i luftstrupen, där alla behandlingsmöjligheter ansågs uttömda och palliativ vård rekommenderades. Karolinska universitetssjukhuset erbjöd sig att göra en transplantation med syntetisk luftstrupe på mannen, vilken genomfördes sommaren 2011. Efter några månader uppstod allt allvarligare symptom från luftvägarna och han fick återkomma till sjukhuset för olika behandlingar ett stort antal gånger innan han avled i januari 2014. Obduktionen visade att plaststrupen då satt nästan helt löst. Transplantatet omgavs av död vävnad, varig vätska och svamp.

Patient 2: En 30-årig man från USA med cancer i luftstrupen, vars allmäntillstånd bedömdes som gott vid inskrivning på Karolinska. Opererades i mitten av november 2011, snart därefter uppstod problem som förvärrades. I mars 2012, 16 veckor efter transplantationen, avled mannen plötsligt. Ingen information om dödsorsaken finns i Karolinskas journaler.

Patient 3: Ung kvinna från Turkiet, med skadad luftstrupe. Olika försök att reparera den hade misslyckats och i juli 2012 skrevs hon in på KS för att där få en syntetisk luftstrupe transplanterad. Hennes tillstånd bedömdes då som stabilt. Under en förberedande operation inför transplantationen uppstod en nödsituation som gjorde att läkarna tvingades ta bort hennes ena lunga. Själva transplantationen genomfördes i augusti 2012 och snart därefter uppstod olika komplikationer, som lunginflammation, hjärtstillestånd och flera hålbildningar kring transplantatet. Våren 2013 började implantatet kollapsa och under sommaren gjordes en omtransplantation. Ytterligare svåra komplikationer tillstötte – under åren på Karolinska genomgick patienten nära 200 olika kirurgiska ingrepp. Kvinnan vårdades senare i USA, där hon avled 2017, 26 år gammal.

Källa: Professor emeritus Kjell Asplunds utredning »Fallet Macchiarini«