Socialstyrelsen följer årligen upp regionernas omställning mot en god och nära vård. Årets uppföljning visar, på det stora hela, att det går åt rätt håll, enligt Socialstyrelsens bedömning.

Målet om att minst 55 procent av invånarna i en region ska ha en fast namngiven läkarkontakt vid utgången av 2022 når dock knappt hälften av regionerna. Det visar statistik om fast läkarkontakt från den 31 december 2022.

I bottenskiktet finns Region Kronoberg, där endast 7 procent av befolkningen hade en fast läkarkontakt vid tidpunkten. Något högre var det i Region Västerbotten där siffran landade på 11. I Region Blekinge hade 19 procent en fast läkarkontakt.

I topp finns Västra Götalandsregionen som redovisar att 96 procent har en fast läkarkontakt. Näst bäst är Region Dalarna med siffran 79, tätt följt av Region Västmanland (78) och Region Skåne (77).

Alla regioner har inte redovisat statistik vilka är Region Jämtland Härjedalen, Region Jönköpings län och Region Norrbotten.

Därtill framgår av rapporten att några regioner, däribland Region Blekinge och Region Kalmar län, har infört särskilda ersättningar till vårdcentraler, som incitament för att införa fast läkarkontakt. Liknande ersättningar har funnits tidigare i exempelvis Region Stockholm och Västra Götalandsregionen, enligt fjolårets rapport.

Dessutom: i en del regioner föreligger krav på att vårdgivarna ska öka andelen med fast läkarkontakt, bland annat i Region Skåne, enligt rapporten.

Det framgår också att flera regioner använt Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 listade patienter per allmänläkare samt att Sveriges läkarförbund även kartlagt regionernas arbete.

»Läkare flyr idag från primärvården. En begränsad patientlista är en viktig faktor för att man som läkare ska känna att man räcker till och för att göra vård- och hälsocentraler till attraktiva arbetsplatser«, skriver Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund i ett mejl till Läkartidningen.

Kartläggningen visar bland annat att »Gotland har en implementeringsplan för att senast 2027 nå riktvärdena, och i Uppsala har vårdstyrelsen i regionen ställt sig bakom en genomförandeplan med sikte på att uppnå riktvärdena senast vid utgången av 2030«.

»Det är glädjande att en del regioner tagit viktiga steg i utvecklingen, men fler regioner behöver fatta beslut om tak för antalet listade läkare«, kommenterar Sofia Rydgren Stale.

Tilläggas bör att regionerna gör olika bedömningar huruvida hyrläkare kan vara en fast läkarkontakt eller inte, enligt Socialstyrelsen.

Årets rapport visar även på olikheter så som att man i vissa regioner får välja läkare, medan man i andra regioner tilldelas en läkare.

Socialstyrelsen har även undersökt hur mycket resurser som skjutits till i primärvården fram till och med 2021. Där redovisas inga stora förändringar, enligt myndigheten.

– Samtidigt finns svårigheter att analysera uppgifterna från regionerna, bland annat eftersom de riktade statsbidragen under pandemin påverkat den ekonomiska redovisningen så att det är svårt att utläsa hur medlen fördelats, säger Johan Lantto, utredare på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.