Sedan pandemin tydliggjorde brister i den medicinska kompetensen inom äldrevården har en debatt bubblat om huruvida kommuner ska ha rätt att anställa egna läkare. I dag är det inte tillåtet för kommuner att ha egna läkare för direkta vårdkontakter. Däremot är det möjligt att anställa läkare på en mer övergripande och strategisk nivå, vilket två kommuner, Stockholm och Örebro, har valt att göra. Först ut var Stockholm som i september 2021 anställde internmedicinaren Johan Herlin Ejerhed för en roll som läkarstrateg. Huvudsyftet var att stärka den medicinska kompetensen och förbättra samverkan med regionen. Uppdraget var tänkt att sträcka sig över ett och ett halvt år, men avslutades i förväg då Johan Herlin Ejerhed valde att gå vidare till en ny tjänst för Capio Legevisitten.

När Läkartidningen intervjuade Johan Herlin Ejerhed var han kritisk till Stockholms stads upplägg – och avrådde andra kommuner från att anställa egna läkarstrateger. Ett bättre alternativ vore att börja med 21 regionala äldrevårdsöverläkare som arbetar nära kommunerna, i stället för att ha 290 kommunala läkare, menade han.

– Om man gör det lätt för sig: Ska vi anställa 290 eller 21 läkare? Då är ju svaret givet – klart att vi ska börja med att anställa 21. Det vore en bra utgångspunkt för att se hur stort behovet av medicinskt ansvariga läkare är i kommunerna. Får man till ett bra samarbete tror jag att behovet av medicinskt ansvariga läkare i kommunerna minskar ganska mycket, sa Johan Herlin Ejerhed.

Stockholms stads äldredirektör Patric Rylander stod dock fast vid att en ny läkarstrateg skulle anställas under våren. Läkartidningen har flera gånger sökt honom för att höra hur processen går men inte fått något annat svar än att rekryteringen har fördröjts. Först när Läkartidningen kommer i kontakt med Torun Boucher (V), äldreborgarrråd i Stockholm, ges en utförligare förklaring. Pressekreteraren Joakim Höjer skriver i ett mejl att äldreförvaltningen valt att fokusera på att »få till samarbetet med god och nära vård«, och att rekrytering av en ny läkarstrateg därmed inte har kunnat prioriteras.

»Förvaltningen ser fortfarande ett långsiktigt behov av läkarkompetens på stadsövergripande nivå, men behöver se över och utvärdera uppdragsbeskrivningen och se till att den går jämnt med de samlade prioriteringarna för äldreomsorgen och förvaltningen«, skriver han.

Samtidigt ligger Olivia Wigzells förslag gällande en ny äldreomsorgslag fortfarande på regeringens bord, och så sent som i juni tillsatte regeringen en utredning om kommunalt anställda läkare.

»Båda dessa faktorer kan påverka vilka krav och förväntningar som ställs på kommunerna vad gäller hälso- och sjukvårdskompetens«, skriver Joakim Höjer.

Läs också: 

Utredare ska föreslå en ordning för kommuner att anställa läkare

Ett tjugotal kommuner vill anställa läkare: »Behöver rätt kompetens«