Anders Werner, specialist i klinisk mikrobiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Privat

Strax efter att Anders Werner blev färdig specialist i klinisk mikrobiologi i början av året presenterade Sahlgrenska universitetssjukhuset ett nytt anställningskontrakt där det framgick att han inte längre skulle ha rätt till ersättning för övertidsarbete. Anders Werner ställde motfrågor men fick inga tydliga svar, säger han.

– Det som jag vände mig emot var att man inte ville specificera hur mycket övertid som kunde ingå i tjänsten. Ingen ville säga om jag förväntades jobba två eller 40 timmar övertid i månaden.

Han vägrade att skriva på kontraktet och vände sig i stället till Västra Götalands läkarförening, som länge har stridit för att alla läkare ska ha rätt till ersättning för arbetad tid. Nu driver föreningen hans och ytterligare tre läkares fall. Samtliga jobbar på Sahlgrenska universitetssjukhuset och samtliga har nekats att diskutera rätten till övertidsersättning. Enligt förhandlingsframställningarna anklagas regionen för brott mot »Allmänna bestämmelser«, läkarnas kollektivavtal. Bara efter en överenskommelse kan avvikelser från rätten till övertidsersättning göras, anser facket. Dessutom menar man att regionen bryter mot god sed genom att inte erbjuda någon form av kompensation för den uteblivna övertidsersättningen.

Och facket nöjer sig inte där. Hanna Kataoka, ordförande för föreningens SU-sektion, flaggar för att regionen kan få ytterligare tvister på halsen.

Hanna Kataoka, ordförande, Västra Götalands läkarförening på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ledamot i förbundsstyrelsen. Foto: Emma Wallskog

– Det kan bli fler, för det finns väldigt många läkare som har råkat ut för samma sak, säger hon.

Läkartidningens granskning från i våras visade på stora regionala skillnader i hur utbrett det är med bortskriven rätt till övertidsersättning i olika läkargrupper. Medan alla läkare (förutom vissa chefer) i regionerna Jönköping, Jämtland Härjedalen och Uppsala har rätt till betalt vid övertid får i princip inga specialister extra betalt på andra håll i landet. Ofta syns ett skifte när läkaren är färdig specialist, så även i Västra Götalandsregionen. Medan 94 procent av alla ST-läkare har rätt till övertidsersättning i regionen är motsvarande siffra bland specialister 23 procent. I åratal har läkare uttryckt frustration över sakernas tillstånd och missnöjet har vuxit allt mer. Men kanske börjar något hända.

– Det politiska läget har förändrats och vi hör att våra medlemmar tycker att det här är en väldigt viktig fråga. Med tvisterna hoppas vi att problemet till slut ska få sin lösning, genom att Västra Götalandsregionen helt enkelt ger alla läkare rätt till övertidsersättning. Det är det enda rimliga, säger Hanna Kataoka.

Även Östergötlands läkarförening anar nya vindar. Ordförande Niklas Theorin skriver till Läkartidningen att det finns ljusglimtar i diskussionen och att man börjar se fler läkare som inte får ersättningen bortskriven i sina kontrakt. Och Örebro läns läkarförening, som i våras övervägde att tvista i frågan, har efter Läkartidningens kartläggning bjudits in till samtal med arbetsgivaren. Regionens policy ska ses över, enligt förste vice ordförande Josefin Gerdevåg.

– Framför allt ska de ändra hur man hanterar när någon får en ny tjänst, hur man tar upp den här diskussionen om övertid. Nu får vi ge regionen en chans och se vad det leder till. Men om de inte ändrar sig får vi på nytt överväga en tvist, beroende på vad våra medlemmar vill.

Även på andra håll har man gått i tankar på rättsliga tvister. I Västerbotten har läkarföreningen försökt samla in fall genom att uppmana sina medlemmar att höra av sig om de fått rätten till övertidsersättning bortskriven. Men än så länge har det gått trögt.

Cecilia Nordenson, ordförande för Västerbottens läns läkareförening. Foto: Jesper Cederberg

– Vi har fått ett visst gensvar, men det finns två problem. Dels att hitta individer som är villiga att tvista, dels att hinna göra det i tid. Vi har två månader på oss från att de har fått anställningsavtalet i sin hand, säger Cecilia Nordenson från läkarföreningen.

Även om hon inte har något större hopp om att de lokala tvisterna ska lösa biffen hoppas hon att Läkarförbundet på nationell nivå ska driva ärendena vidare och fördjupa diskussionen med SKR, Sveriges Kommuner och regioner.

– Jag är övertygad om att det här är något som måste lösas centralt, för lokalföreningarna har inte tillräckligt med muskler gentemot regionerna, säger hon.

För Anders Werners del väntar i höst tvisteförhandlingar. Hittills har han bara deltagit i ett första möte där arbetsgivaren har förklarat sin ståndpunkt.

– Då fick jag bara höra att de alltid gör så här, och att ersättningen för övertid är inbakad i min specialistlön. Men specialisttillägget på SU är detsamma för alla, trots att mängden övertidsarbete kan skilja sig väldigt mycket mellan olika specialiteter, så jag tycker inte att det argumentet håller.

Läkartidningen har varit i kontakt med Västra Götalandsregionens förhandlingschef Charlotta Cellbrot som i sin tur hänvisar till arbetsrättsjurist Lena Kullander. Hon vill dock inte uttala sig.

– Det här är tvister mellan oss och läkarföreningen och jag tycker att vi ska föra den dialogen i förhandlingsrummet och inte i media, säger Lena Kullander.

Läs också: 
Så många läkare får inte en krona för arbetad övertid
Örebros läkare beredda på juridisk strid för rätten till övertidsersättning