Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma har sedan förra sommaren utrett ifall läkares bedömningar ska väga tyngre i sjukskrivningsprocessen. Bakgrunden är att läkare och Försäkringskassan ofta gör olika bedömningar av sjukskrivna personers arbetsförmåga, vilket har gjort processen svårförståelig. När utredningen nu har lagts fram vill Marina Tuutma dock inte slå fast att läkare ska få ett större mandat kring sjukskrivningar.

– Läkarintyget väger redan väldigt tungt och utan att ändra hela sjukförsäkringssystemet går det inte att ge det större tyngd än det har, sa hon under en pressträff på torsdagen.

Och fortsatte:

– Utredningens bedömning är att läkarintyget och läkares bedömning har, och ska ha, stor betydelse för beslut om sjukpenning i fortsättningen.

Enligt Marina Tuutma är problembilden komplex och det finns därför inga enskilda, enkla lösningar. I stället krävs »ett brett paket« för att skapa rätt förutsättningar för sjukskrivning, säger hon. Hon vill inte heller se några lagändringar, utan alla utredningens förslag ligger inom ramen för vad som går att göra utifrån nuvarande lagstiftning.

Bland utredningens förslag märks en nationell samordnare för sjukskrivning som under en kortare period ska verka för dialog mellan berörda aktörer och för att ta förslagspaketet vidare. Hon föreslår också ett nationellt kompetenscentrum för försäkringsmedicin och att regionerna ska få ett ekonomiskt stöd på 160 miljoner för att utveckla specialiserad försäkringsmedicinsk verksamhet, genom överenskommelsen om god och nära vård.

En annan viktig del är att se över läkarintyget så att det blir mer ändamålsenligt, samt att förenkla processen vid sjukskrivningar som väntas bli kortvariga.

– I dag lägger man lika mycket energi på intyg för exempelvis lunginflammation som om man har cancer eller långvarig psykisk ohälsa. Resurserna är ändliga och därför måste man se till att vi lägger våra resurser på rätt saker, sa Marina Tuutma.

Läkarförbundet ser utredningsförslaget som ett viktigt första steg mot en smidigare läkarintygsprocess som kan gynna både patienter, läkare och arbetsgivare.

– En enklare sjukskrivningsprocess skulle underlätta mycket för läkarnas arbetssituation och öka rättssäkerheten för patienterna, säger ordförande Sofia Rydgren Stale i ett uttalande.