Förra årets stora nationella tillsyn av vårdplatsläget på 27 sjukhus slutade med kritik för samtliga. När Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, nu har följt upp åtgärderna på flera av sjukhusen kvarstår mycket av problematiken. I tre snarlika beslut för Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, respektive Centrallasarettet i Växjö, konstaterar Ivo att vårdplatssituationen visserligen har förbättrats, men att det fortfarande saknas disponibla vårdplatser.

I beslutet gällande Danderyds sjukhus skriver myndigheten dessutom att patienter fortfarande vårdas i korridorer på akuten och att man inte har lyckats hitta en långsiktigt hållbar lösning på problemet. Dessutom har antalet dagar med överbeläggningar stigit sedan den första tillsynen, skriver Ivo: I februari 2022 rådde överbeläggning 40 procent av dagarna – i februari 2023 hade andelen dagar med överbeläggning ökat till 54 procent. Ansträngningarna att anställa mer personal har också lett till ett nytt problem, då mycket tid går åt till att introducera nyanställda: »Samtliga intervjuade vid akutmottagningen uppgav att den stora mängden ny personal just nu innebär en kompetensbrist snarare än en bemanningsbrist«, skriver Ivo.

Åsa Hammar, chefläkare vid Danderyds sjukhus, väljer att kommentera de mer positiva slutsatserna i ett mejl till Läkartidningen.

»Vi är glada att flera av våra åtgärder har medfört att patientsäkerheten förbättrats, vilket även Ivo har uppmärksammat vid förnyad inspektion. Vårt fokus ligger nu på att utvärdera åtgärderna och eventuellt justera det som behövs – som en del av vårt ständiga förbättringsarbete«, skriver Åsa Hammar.

Gällande Södersjukhuset anser Ivo att väntetiden till läkarbedömning efter triagering på akutmottagningen har förbättrats, men på andra punkter kvarstår problemen. Vårdplatserna på sjukhuset har blivit fler, men inte heller här är de tillräckligt många. Den stora orsaken uppges vara svårigheter med att få tillräckligt med sjuksköterskor. Ivo säger sig visserligen ha förståelse för att det tar tid att rekrytera och skola in personal med rätt kompetens, men konstaterar samtidigt att hur Södersjukhuset ska lyckas rekrytera och behålla sin personal »inte är en fråga för Ivo«, utan att det är upp till vårdgivaren att lösa. Chefläkare Sven Klaesson skriver i en längre kommentar om hur sjukhuset, med planering och förbättrad inläggningsprocess, har arbetat för att förbättra situationen i år.

»Vi ökar nu antalet egenanställda sjuksköterskor vilket ska möjliggöra fler slutenvårdsplatser. Under hösten kommer sjukhuset fokusera på att antalet väntande ska komma ner till normala nivåer och att även de patienter som bedömts kunna vänta lite längre, ska få sin operation i rätt tid«, skriver han.

Även i ett tredje beslut gällande Centrallasarettet i Växjö är formuleringarna desamma. Åtgärder har införts eller planeras, men det är fortfarande för tidigt att se dess fulla effekter och därför måste tillsynen fortsätta. Även här har vårdplatssituationen förbättrats, men inte tillräckligt. En av de åtgärder som har presenterats är att försöka återrekrytera hyrpersonal till regionen, men resultaten har låtit vänta på sig. Sedan Ivos inspektion under hösten 2022 har lika många sjuksköterskor på akuten avslutat sina anställningar som antalet som har nyrekryterats. Svårigheterna att locka rätt personal gör också att tre sjuksköterskepass på akutmottagningen varje dag bemannas av undersköterskor med stöttning av ledningssjuksköterska.

För samtliga tre sjukhus kräver Ivo in en redovisning av åtgärder som har vidtagits eller som planeras. Om bristerna inte går att lösa kan Ivo komma att begära vite. Senast den 15 januari ska Danderyds sjukhus och Södersjukhuset ha redovisat sina åtgärder. Centrallasarettet i Växjö har fått till den 15 april på sig att inkomma med sin redovisning.

Läkartidningen har sökt även Centrallasarettet i Växjö för en kommentar.

Läs också:
Ivo avslutar tillsynen i Östersund – mer tid behövs för att nå hela vägen
»Minskningen av vårdplatser har gått för långt« – Ivo kritiserar alla sjukhus