Min Vård Gävleborg (MVG) rullades ut brett i regionen i maj förra året. Genom tjänsten kan invånare söka vård digitalt, dygnet runt, till primärvården, den sjukhusbaserade specialistvården och folktandvården. Systemet triagerar automatiskt patienterna i fråga om vårdnivå och hur tidskritiskt ärendet anses vara.

MVG möttes dock av stark kritik från läkarkåren, både på sjukhussidan och i primärvården. Mycket handlade om att läkare måste släppa det de står i, eller väckas på jouren, för att bedöma och svara på ärenden som kommit in via MVG.

Och en del av den kritiken handlade om den så kallade eskaleringen: att ett patientärende kan »eskalera« mellan yrkesgrupper och huvudmän om det inte omhändertagits inom sin givna tidsram. Ett primärvårdsärende skickas därigenom ut till alla vårdcentraler, om den där patienten är listad inte hinner ta ärendet i tid.

Där tycks regionen ha backat. I ett mejl som nyligen gick till utförare i primärvården, skriver den tillförordnade sjukvårdsdirektören att regionen lyssnat på synpunkterna, förstått att det finns en frustration från vårdens sida, och har valt att ändra sitt tidigare beslut.

I mejlet skriver direktören att eskaleringsprincipen inneburit »en svår ansvarsfördelning som kan förenklas av att återföra ansvaret« till vårdcentralerna. Därför har man fattat ett inriktningsbeslut att stänga av eskaleringsfunktionen för alla yrkesgrupper.

Det skulle innebära att patienternas ärenden enbart tas omhand av deras egna vårdcentraler dagtid, medan regionens digitala jourer för respektive yrkesgrupp fortsatt tar ärenden på jourtid.

– Vi har lyssnat in synpunkterna och anser att hälsocentralerna har fått lära sig systemet för att kunna ta hand om sina egna digitala väntrum, förutsatt att de har kapacitet, förklarar Ida Kedling, verksamhetsutvecklare för digital vård.

Däri ligger brasklappen: Hälsocentralerna måste bedömas ha kapaciteten. Det handlar om patientsäkerhet och avgörs genom en riskanalys.

– Den kommer att göras skyndsamt och med representanter från både privata och offentliga hälsocentraler; både läkare, chefer och chefläkare, säger Ida Kedling.

Mattias Perzon, medicinskt ledningsansvarig på Praktikertjänst Bollnäs hälsocentral, är försiktigt positiv. Han vill dock se att inriktningsbeslutet omsätts i verkligheten innan han ropar hej.

– Det är väl en delseger, tänker jag att man kan säga – att de har förstått våra starka invändningar om detta.

Han har blivit en av de mer röststarka läkarna i kritiken mot hur MVG införts. Nyligen skrev han en debattartikel i lokaltidningen Ljusnan med nio andra läkare, däribland Distriktläkarföreningens ordförande Marina Tuutma, tillika andra vice ordförande i Läkarförbundet.

En annan möjlig delseger för de kritiska läkarna, är att regionen ska se över de så kallade bokningsbiljetterna. I dagsläget kan en digital primärvårdspatient få en tid vid vilken hälsocentral som helst, om den där patienten är listad inte har lediga tider.

– För patientens skull har det varit positivt. Men vården ser det utifrån kontinuitetstänkandet. Vi behöver titta på båda perspektiven, säger Ida Kedling.

Mattias Perzon menar dock att flera andra problem återstår. Flera läkare tycker att den automatiska triagen ofta gör fel och triagerar för högt, vilket kräver ytterligare läkarresurser. Här säger Ida Kedling att direkt fel kommer att åtgärdas, men att triagemotorn är en del av det nya arbetssättet där patienter ska till rätt vårdnivå med en gång i stället för att passera mellanled såsom sjuksköterskor.

Läkare ser också ett problem i hur mycket pengar regionen – som gick back 120 miljoner kronor i fjol – lägger på MVG. En sådan sak är att hyrläkare bemannar tjänsten nattetid. Nu pågår dock en utredning om hur den befintliga verksamheten kan erbjuda digitala kontakter under jourtid utan inhyrd personal.

Mattias Perzon tycker dock att alls ha jouröppet på vardagsnätterna är onödigt.

– Man skapar en vårdnivå som inte finns. Antingen är du så sjuk att du ska till sjukhusets akutmottagning, eller så har du ett besvär som faktiskt kan vänta till nästkommande dag, säger Mattias Perzon.

Läs även:
Merjobb under jouren – läkare kritiserar Gävleborgs nya vårdtjänst
Fortsatt kritik mot nytt system för digital vård i Gävleborg