Regeringen har beviljat Funktionsrätt Sverige 1 994 000 kronor för att förbättra hälsa och patientdelaktighet för personer med funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar under 2023.

Medlen ska bland annat gå till att utveckla patientföreträdarutbildningen samt stärka organisationens arbete på kommunal, regional och nationell nivå, vilket innefattar en samverkan med bildningsförbund för att öka deltagandet i utbildningen.

– Omställningen till en god och nära vård med primärvården som nav och patientens medskapande i hälso- och sjukvården understryker att fler patientföreträdare med god kunskap om att företräda sig själva, sin organisation och andra grupper behövs, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

Funktionsrätt Sverige är en oberoende paraplyorganisation som samlar 52 olika förbund för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.