I december förra året riktade Ivo kritik mot barnsjukhuset i sin stora vårdplatsgranskning. Sjukhuset fick kritik på två punkter: att patienter vårdas utan adekvat övervakningsutrustning på platser som inte anses patientsäkra och att patienter inte alltid får sina behov av tillsyn, omvårdnad, läkemedel och nutrition tillgodosedda.

Bristen på personal och vårdplatser har medfört allvarliga vårdskador och fler riskerar att råka illa ut, skrev Ivo i beslutet. Läkare uppgav i intervjuer att personalen alltmer tvingas förlita sig på att föräldrarna säger till om barnets tillstånd försämrats, eftersom de inte hinner hålla koll på det själva.

Ivo krävde åtgärder från Region Stockholm. Nu har Ivo följt upp läget, bland annat genom en inspektion i april, granskning av statistik och intervjuer. I ett nytt beslut konstaterar myndigheten att läget inte förbättrats varken på akuten eller de granskade vårdavdelningarna. Domen är hård. Arbetsgivarens åtgärder – bland annat att låta en passansvarig sjuksköterska leda det dagliga arbetet på varje vårdavdelning, förändra rondstrukturen och öppna övervakningsplatser – har inte hjälpt.

»Detta är mycket allvarligt och tyder på en bristande förmåga hos vårdgivaren att följa de regelverk som styr det ansvar som tillkommer vård- och omsorgsgivare där ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete är grundläggande för en trygg och säker vård«, skriver Ivo i beslutet.

Vid inspektionen saknades 10–15 sjuksköterskor per avdelning. Ett annat stort problem är att det finns få erfarna sjuksköterskor. Statistiken visade även att beläggningsgraden var fortsatt hög (ofta över 100 procent), och ungefär lika många inläggningsklara barn fick stanna kvar på akuten i väntan på en ledig vårdplats. I intervjuer framkom det att barnen som läggs in oftast är svårt sjuka och att barn som egentligen hade behövt läggas in skickas hem, för att senare komma tillbaka i sämre skick.

Ivo kommer fortsätta tillsynen av barnsjukhuset. Om bristerna inte blir lösta, kan Region Stockholm tvingas betala ett vite.

Pia Malmquist. Foto: Privat.

Pia Malmquist, överläkare på barnakuten och lokal facklig representant för ledningsläkargruppen, tycker att det är bra att Ivo håller ögonen på barnsjukhuset.

– Det är bra att problemen sätts på pränt, och det är bra att tillsynsmyndigheten inte stryker medhårs.

Samtidigt är hon frustrerad och tveksam över vilken effekt det egentligen har.

– Vi har besvarat Ivos frågor, vi deltar i deras intervjuer och har genom anmälan till Arbetsmiljöverket beskrivit våra arbetsmiljöproblem. Vi arbetar systematiskt med avvikelser, gör omfattande utredningar när anmälningar inkommer och återkopplar på olika sätt tillbaka till vår verksamhet för att hela tiden sätta fokus på att bli bättre och ge säkrare vård, säger hon och tillägger:

– Det är en oerhört stor arbetsinsats, som är nödvändig men frustrerande då det parallellt med detta hela tiden behöver ges vård av högsta kvalitet och det kan kännas som att vi börjar om från början hela tiden.

Pia Malmquist beskriver den här sommaren som bättre än sommaren 2022. Patientinflödet har normaliserats efter den stora ökningen efter pandemin, enligt henne. Trots det behövde arbetsgivaren beordra in sjuksköterskor för att lösa schemaluckorna. Och i höst saknas också sjuksköterskor till flera pass. Bristen på erfarenhet hos sjuksköterskorna spär på problemen.

– Om man kommer till jobbet och det finns någon här som har jobbat längre än tre år så är man tacksam, säger Pia Malmquist som själv varit chef för verksamheten i tio år, men slutade för två år sedan.

Hon tycker att de närmaste cheferna gör allt de kan.

– De gör absolut det som står i deras makt. Alla vill göra bra. Men det är ingen lätt situation när vi inte har några marginaler. Vi försöker anpassa verkligheten till ett system i stället för att låta systemet stötta verkligheten.

Problemen på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som tillhör Karolinska universitetssjukhuset, har pågått länge. Läkartidningen har tidigare skrivit om att läkarföreningen och Vårdförbundet skickat in en gemensam anmälan till Arbetsmiljöverket på grund av brister i arbetsmiljön. Den anmälan lades ner i våras eftersom Arbetsmiljöverket inte tyckte den var tillräckligt konkret, enligt Pia Malmquist.

Även när det gäller Centralsjukhuset i Karlstad har Ivo beslutat sig för att fortsätta tillsynen. I nuläget går det inte att bedöma om de åtgärder som gjorts är tillräckliga för att komma till rätta med bristerna som Ivo noterade på sjukhuset i sin nationella sjukhusgranskning. Liksom för Astrid Lindgrens barnsjukhus handlar det om brist på disponibla vårdplatser och att patienter som vårdas på akuten inte får behov av vård, tillsyn, läkemedel, mat och dryck tillgodosedda.

Läget har dock blivit lite bättre, enligt Ivo. Men tillsynsmyndigheten vill ha in en kompletterande redovisning senast i januari och kan komma att begära in mer statistik för att få en bättre bild av situationen på sjukhuset.

Arbetsgivaren har bland annat låtit undersköterskor ta över en del av sjuksköterskornas uppgifter. Man har även öppnat en avdelning med omvårdnadsplatser för utskrivningsklara patienter, som bemannas av undersköterskor. Men vid Ivos inspektion i mars framkom det att platser ibland står tomma eftersom patienterna bedöms vara för sjuka för att kunna vårdas där.

Andra åtgärder är subakuta mottagningstider, ett mobilt akutteam och en allmänmedicinsk sektion som ska avlasta akutmottagningen. Men vid inspektionen beskrivs läget på akuten som lika ansträngt. Det mobila teamet som tar hand om fem till tio patienter per dag vilka tas om hand i hemmet, uppgavs dock ha ökat patientsäkerheten och avlastat en del.

Både sjuksköterskor och läkare på Centralsjukhuset efterlyste en intermediäravdelning.

Läs också:
Skyddsombud 6:6a-anmäler akuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Astrid Lindgrens barnsjukhus får kritik av Ivo