Av Ivos senaste beslut från den 29 augusti framgår att myndigheten begärt en komplettering av klinikens lex Maria-utredning – men inte fått det.

Ivo skriver: »I vårdgivarens utredning kvarstår att förtydliga vad som var den allvarliga vårdskadan i händelseförloppet samt identifiera bakomliggande orsaker som bidragit till händelsen och redovisa vidtagna och/eller planerade åtgärder.«

Bristen på utredning kan innebära allvarlig vårdskada framöver, vilket Ivo hänvisar till.

Enligt ett tidigare beslut av Ivo från i maj får inte kliniken utföra estetiska kirurgiska ingrepp under vare sig generell eller regional anestesi. Beslutet gäller åtminstone från den 6 maj och sex månader framåt.

Det var under 2022 som Ivo mottog ett klagomål från en person som hade förlorat en närstående i en bukplastikoperation på kliniken. Patienten var nedsövd och avled i hjärtstillestånd cirka två timmar efter avslutad operation. I Ivos journalgranskningar upptäcktes flera patientsäkerhetsrisker i samband med den generella anestesin.

Bland annat gavs patienten för höga doser propofol, fentanyl och läkemedlet Esmeron i förhållande till ingreppets art och patientens status. Utöver flera andra brister som Ivo radar upp hade personalen som utförde narkosen ingen specialistkompetens inom anestesiologi.

Läkaren som utförde narkosen saknade specialistkompetens i anestesiologi och övrig personal bestod av en plastikkirurg och en undersköterska. Detta går emot rekommendationerna från Svensk förening för anestesi och intensivvård (SFAI) som säger att det ska finnas en ansvarig anestesiolog eller ST-läkare inom anestesi och intensivvård med »erforderlig kompetens som har det medicinska ansvaret under hela det perioperativa förloppet«.

SFAI anger också »att det vid start och avslut av generell anestesi skall vara två personer närvarande, varav minst en måste ha anestesikompetens (specialist- eller ST-läkare inom anestesi och intensivvård eller anestesisjuksköterska)«.

Enligt Ivo-beslutet från i våras uppfyller inte kliniken kraven på god vård. Myndigheten hänvisar också till att personalen inte förmådde utföra avancerad hjärt- och lungräddning, vilket Ivo beskriver som en »påtaglig fara för patienters liv och hälsa«.

Det senaste beslutet från i augusti innebär att Ivo kommer att fortsätta granska dödsfallet.

Läkartidningen har sökt kliniken utan framgång. Till lokala medier har kliniken valt att inte kommentera under tiden den är under granskning.

Läs också:
Anestesiologer kräver lagskärpning efter dödsfall på privatklinik i Malmö
Polisen inleder förundersökning efter dödsfall på skönhetsklinik
Nya uppgifter: Dubbla försök att väcka patient ur narkos misslyckades
Ivo-beslut: Skönhetsklinik får inte operera under narkos efter dödsfall