Under våren genomförde patientföreningen Sepsisföreningen en enkät för att kartlägga hur implementeringen av det nationella vårdförloppet för sepsis har fungerat inom sjukvården. Enkäten skickades ut till medicinska ledningsgrupper i alla landets regioner för att undersöka hur flitigt införandet av rekommendationer i vårdförloppet har tillämpats.

Frågor av intresse gäller framförallt hur rutinerna för tidig upptäckt av sepsis med hjälp av sepsislarm ser ut, samt i vilken grad utskrivningsinformation till patienter och telefonuppföljning efter vårdtid genomförs.

Hittills har 14 av landets regioner svarat på enkäten. Resultaten från de hittills inkomna svaren presenterades under ett seminarium i samband med världssepsisdagen, anordnat av Sepsisfonden i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

Kristoffer Strålin, ordförande för den nationella arbetsgrupp som har tagit fram vårdförloppet, menar att resultaten visar på både framgångar och utmaningar.

Kristoffer Strålin. Foto: David Gimlin

— Det positiva är att de flesta regioner som svarat på enkäten har kommit långt med att införa sepsislarm på sjukhusens akutmottagningar.

I enkäten från Sepsisföreningen svarade nästan alla regioner att de har infört sepsislarm i hög utsträckning, men vissa regioner har ännu inte gjort några eller bara små framsteg när det gäller implementeringen av larmen.

Telefonuppföljning efter vård för sepsis har däremot inte införts i de flesta regioner. Enligt Kristoffer Strålin har flera regioner signalerat att de vill avvakta med att införa telefonuppföljning från en sjukhusmottagning, eftersom det skulle medföra behov av nya resurser. Man inväntar också resultatet av en studie om telefonuppföljningen som nyligen genomförts i Västra Götaland.

— När vi fått tillgång till resultaten från den studien behöver vi diskutera hur vi ska kunna optimera förutsättningarna för en patientuppföljning som blir till nytta för patientgruppen, säger han.

En fråga i enkäten rör användandet av vårdförloppets utskrivningsinformation till patienter som sjukhusvårdats för sepsis. Informationen beskriver bland annat vad sepsis är, hur man brukar må efter sepsis och vilka symtom man ska vara uppmärksam på för ny kontakt med sjukvården. Bara omkring hälften av de svarande regionerna svarar att de använder sig av utskrivningsinformationen.

– Det här är ett viktigt resultat som visar att vi behöver bli bättre på att informera sjukvården om att det finns en särskild utskrivningsinformation avsedd för sepsispatienter, säger Kristoffer Strålin.

Samtidigt framhåller regionerna i enkäten att det inte är högsta prioritet att följa vårdförloppet just nu, när de håller på att byta ut gamla journalsystem och IT-verktyg.