Tidigare i september presenterade Region Halland en intern utredning som pekade på att kontroll och uppföljning brast när en läkare tog sperma från ofrivilliga donatorer vid sjukhuset i Halmstad. Nu har även en extern rapport från revisionsfirman PWC blivit klar.

Båda rapporterna inleddes efter att det journalistiskt undersökande TV-programmet Uppdrag Granskning avslöjat att minst fem män som lämnat prover för fertilitetstest, blivit pappor utan sin vetskap.

1985 trädde en lag i kraft vilken innebar att barn som blivit till genom givarinsemination har rätt att få veta vilka deras biologiska pappor är. Enligt sjukhuset föddes 31 donatorbarn där åren 1985–1996, då läkaren som ansvarade för inseminationsverksamheten var verksam vid Hallands sjukhus i Halmstad som då hette Länssjukhuset i Halmstad.

Den nya externa rapporten bekräftar i stort den bild som framkommit i den tidigare interna rapporten, men går också in mer på vissa detaljer. Den lyfter att källor pekar på att händelserna inte bara är resultatet av en enskild läkares beslut, utan att de var kända både på kvinnokliniken och i sjukhusets ledning.

Inget tyder på att det förekom systematisk egenkontroll eller uppföljning av verksamheten. Den särskilda journal som ska föras om insemination har stora brister, vilket också gäller dokumentationen med de samtyckesblanketter som donatorerna skrivit på. Det finns även stora skillnader mellan uppgifterna i de journalerna och de uppgifter som rapporterades till Socialstyrelsen, vilket strider mot lagen. Som exempel rapporterades för åren 1989–1996 totalt 226 inseminationer till Socialstyrelsen, medan den särskilda journalen har siffran 27.

Rapporten kommer fram till att »ett okänt antal donatorbarn har berövats rätten till information om sitt genetiska ursprung«. Den berättar om omfattande konsekvenser för de människor som berörs. Några känner sig lurade, och flera känner ett lågt förtroende för vården. Två personer har också vänt sig till Europadomstolen. Det skulle kunna leda till att regionen behöver betala skadestånd.

Bortsett från fel begångna på 80- och 90-talen, har fel gjorts också senare vilka borde ha föranlett en närmare undersökning. Rapporten bekräftar att den interna kontrollen brast 2004 när en kvinna som genomgått inseminationsbehandling på 80-talet, fick beskedet att hennes journalhandlingar inte kunde hittas.

Så hur kunde då allt det här hända? Ingen av de medarbetare i sjukvården som PWC intervjuat, har något egentligt svar. En del antaganden görs, som att läkaren ville hjälpa barnlösa par och därför tog sperma som inte var avsedd för ändamålet. Andra nämner drivkraften att bedriva en framgångsrik inseminationsverksamhet som en möjlig orsak.

Den externa rapporten är framåtblickande med etiska och juridiska förslag för att hantera situationen i dag. Däribland rekommenderas en handlingsplan för hur regionen ska hantera förfrågningar från donatorbarn. Rapporten föreslår också att regionen överväger att erbjuda ett frivilligt DNA-test i samband med framtida förfrågningar om donatorer, på grund av bristerna i den särskilda journalen.

Anders Åkvist, regional chefläkare. Foto: Region Halland

Region Halland rekommenderas också att gå igenom journalerna vid kvinnokliniken 1989–1996 för att identifiera orsaken till diskrepansen mellan den egna dokumentationen och de uppgifter som lämnats till Socialstyrelsen. PWC påpekar att det finns »en omfattning av felaktigheter som regionen ur ett förtroendeperspektiv bör försöka gå till botten med«.

Andra föreslagna åtgärder är exempelvis att regionen kontaktar de män skrivit på samtyckesblanketter om insemination, men där det är oklart om samtycket gäller makeinsemination eller givarinsemination.

− Vi ser att flera av de åtgärder som föreslås ligger i linje med det arbete som redan pågår inom regionen, säger Anders Åkvist, chefläkare vid Region Halland, i ett pressmeddelande.

Han fortsätter:

– Vi behöver ha beredskap för att kunna hantera de här frågorna långsiktigt och likvärdigt. Vi behöver ha verktygen att erbjuda stöd till dem som drabbats, oavsett när i tid de tar kontakt med oss för att söka sitt genetiska ursprung.

Läs även:
Efter donatorskandalen: Region Halland gör lex Maria-anmälan
Internutredning: Kontrollen brast när sperma togs från ovetande
Läkare tog spermier från ovetande män – minst fem barn föddes