Ångermanlands läkarförening ser en risk för löneglidning bland yngre läkare som hotar att urholka läkarkollektivets löneutveckling och livslön, och efterfrågar därför mer stöd från Läkarförbundet för att lyckas bättre i de lokala lönerevisionerna.

I Region Västernorrland är ingångslönerna för ST-läkarna en dyster historia. Sedan 2019 har det skett en reallönesänkning. Och med BT-läkarnas intåg riskerar läget att förvärras ännu mer. Bastjänstgöringen är den första delen på ST i det nya utbildningssystemet, men medianlönen för en BT-läkare ligger 8 000 under en ST-läkares medianlön – och 4 400 kronor lägre jämfört med medianen för legitimerade läkare enligt statistik från Sacos lönesök.

Lokalföreningen vill att Läkarförbundet bildar ett nätverk för lokalfackliga som är aktiva i förhandlingsfrågor, skapar en checklista som stöd för löneförhandlande företrädare samt inventerar vilken kompetens lokalföreningarna har när det gäller förhandlingsfrågor och sedan åtgärdar i eventuella brister  och behov med utbildningssatsningar.

– Att erbjuda ett nätverk för hela förhandlingsdelegationen skulle minska vår sårbarhet för kompetenstapp och vårt underläge gentemot arbetsgivaren om det till exempel är så att ordförande slutar, sa Emma Furberg från Ångermanlands läkarförening på fullmäktigemötet.

Läkarförbundets styrelse tyckte redan att förbundet gör mycket. Bland annat lyfte styrelsens Martin Macek fram flera befintliga utbildningar i förhandlingsteknik som redan erbjuds.

Lars Edling från Örebro läns läkarförening argumenterade, liksom Emma Furberg, för behovet av ett särskilt nätverk för dem som förhandlar löner lokalt.

– Vi har jättemycket att vinna på att jobba mer ihop i de här frågorna. Vi sitter ganska själva lokalt i förhandlingarna och våra motparter i förhandlingen har ofta juristkompetens – medan vi är läkare. Vi behöver hjälpa varandra i större utsträckning än vi gör i dag. Ett nätverk kostar inte mycket, men är viktigt och skulle hjälpa oss mycket.

Fullmäktige gick helt på motionärernas linje och beslutade att Läkarförbundet ska bilda ett nätverk, inventera lokalföreningarnas behov och fila på en utbildningssatsning utifrån det samt skapa en checklista.