I en del regioner måste gravida arbeta under obekväm arbetstid, i andra får den gravida själv välja. Orättvist, menar fem lokalföreningar som i en motion till fullmäktigemötet vill att alla gravida kvinnor ska ha möjlighet att slippa arbeta kvällar, helger och nätter oavsett var i landet de arbetar.  Bakom motionen står Kalmar läns läkarföreningen, Kronobergs läns läkarförening, Jönköpings läns läkarförening, Hallands läkarförening och Blekinges läkarförening. De vill att Läkarförbundet ska verka för att alla gravida läkare själva ska slippa arbeta obekväm arbetstid när som helst under graviditeten – och oavsett om det kallas för skiftarbete eller jour och beredskap.

Frågan är viktig tycker förbundsstyrelsen, som påpekar att förbundet senast i avtalsrörelsen 2020 yrkade på att gravida ska ha rätt till befrielse av jourtjänst. Det gick inte igenom. Förbundsstyrelsen utesluter inte att man kommer ta upp kampen igen i avtalsrörelsen 2024. Men vilka yrkanden som Läkarförbundet ska lämna in till arbetsgivarparten Sveriges kommuner och regioner, SKR, i slutet av året är ännu inte beslutat.

Förbundsstyrelsen ansåg därför att motionen skulle anses besvarad, och fullmäktige gick på den linjen.

Styrelsen nämner även i sitt svar en pågående utredning gällande en översyn av socialförsäkringssystemet för gravida. I maj överlämnades förslagen till regeringen. Ett är att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att granska arbetsgivares kännedom om risker i arbetsmiljön för gravida och föreslå hur kunskapen ska öka. Ett annat förslag är att Arbetsmiljöverket i högre utsträckning än i dag ska vara ett bollplank till arbetsgivare i riskbedömningar av gravidas arbetsmiljö.

I dag regleras skydd av gravida och foster i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2007:5.