Utredningen lever inte upp till ambitionen att underlätta etableringen av småskalig sjukvård. Det skriver Sveriges läkarförbund, SLF, i sitt remissvar till utredningen »Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd«.

Utredningens remissrunda tog slut den 10 november.

Utredningen föreslår att Lag om läkarvårdsersättning, LOL, slopas och att Lag om offentlig upphandling, LOU, förändras, men det är inte tillräckligt för att värna småskaliga verksamheter, skriver SLF. Att myndigheter ska rekommenderas att ta särskild hänsyn till småskalig vård i upphandlingen är för otydligt, skriver förbundet.

Regionerna har redan i dag möjlighet att anpassa avtal inom primärvården enligt Lagen om valfrihet, LOV, men det görs inte, och där erbjuder utredningen ingen lösning, fortsätter SLF.

»Det är problematiskt att framtiden för mindre, professionsdrivna vårdgivares framtid i och med utredningens förslag i mångt och mycket hänger på enskilda regioners beslut«, skriver förbundet.

Vidare kritiserar SLF utredningens förslag om riktade statsbidrag för glesbygd. De skapar administration, och det räcker inte bara med stöd under etableringsfasen, utan det bör ske fortlöpande, skriver SLF. Privata småföretagare klarar inte heller av att få ersättning i efterskott, det fungerar bara för större företag. SLF hade hellre sett ett generellt statsbidrag.

Två punkter i remissvaret sammanfattar var SLF anser att utredningen lyckats. SLF ställer sig positivt till att staten tar ansvar för kompetensförsörjningen och att forskning inom primärvården prioriteras.

I sex punkter samlar SLF vad förbundet anser är viktigt för ett trygga en jämlik vård i landet:

  • Öka ersättningen till primärvården i samtliga regioner. 
  • Se till att varje allmänläkare i primärvården ansvarar för ett begränsat antal invånare, i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare/läkare.
  • Lista alla invånare på läkare snarare än på utförare.
  • Möjliggör för utförare att besluta om listningstak. 
  • Skapa en mer nationell enhetlig utformning av regelverket för LOV i primärvården.
  • Eliminera vårdmomsens konkurrensskadliga effekter.

Läs även:
Nationella taxan skrotas enligt ny utredning – lagen kan rivas upp 2025
Sfam kritisk till glesbygdsutredning – kommer med egna förslag
SKR: Underlätta för småskaliga privata vårdföretag i glesbygd