Det var 2020 som Npof fällde Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright för oredlighet i form av förfalskning. Det handlade om manipulering av flera bilder i fyra olika vetenskapliga artiklar. Enligt nämnden hade Karin Dahlman-Wright varit grovt oaktsam.

Ärendet överklagades till Förvaltningsrätten, som också kom fram till att förfalskning ägt rum.

Domstolen ansåg dock inte att Karin Dahlman-Wright agerat grovt oaktsamt och kom därför fram till ett friande beslut. Kammarrätten gjorde samma bedömning – ett avgörande som stod fast när Högsta förvaltningsdomstolen senare inte gav prövningstillstånd.

Nu ser det alltså ut att bli ytterligare en tur.

I slutet av januari fällde Npof ytterligare en KI-forskare för oredlighet i en av de aktuella artiklarna – en artikel i tidskriften Cancer Research. Enligt Npof har forskaren agerat grovt oaktsamt.

Nämnden konstaterar att två figurer i artikeln innehåller western blots, en metod för att identifiera och detektera proteiner, som inte visar det som de påstås visa. Och att några av dessa är manipulerade genom att de är roterade och förvrängda versioner av sina original.

Av beslutet framgår att forskaren tidigare medgett att hen gjort ändringar i en av figurerna i en slutversion av artikeln som övriga författare inte getts tillgång till. Enligt forskaren berodde det på tidsbrist eftersom det var nära till deadline. Forskaren har också sagt att hen inte sparat de inskannade bilderna och att filmerna inte heller sparats på ett säkert sätt i laboratoriet.

När artikeln nu är uppe på bordet igen säger forskaren i ett nytt yttrande att hen inte minns exakt vilka bilder hen använt för att förbereda figurerna. Precis som tidigare uppger hen att resultaten som presenteras i artikeln överensstämmer med det som hen observerat i sina experiment.

Sammantaget finner Npof att forskaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning.

Nämnden gör dessutom bedömningen att det kan ha förekommit andra avvikelser från god forskningssed än oredlighet i forskning. Det handlar bland annat om att forskaren ifråga inte informerat medförfattarna om förändringar i slutversionen av artikeln. Nämnden anser också det förekommit brister i hantering av data i och med att inskannade bilder och filmer inte sparats i original. De här misstankarna lämnar nämnden över till Karolinska institutet.

Läs också:
Inget prövningstillstånd för fuskärende mot Dahlman-Wright