Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterar varje år i februari en omvärldsanalys som ligger till grund för myndighetens verksamhet. Det rör sig om både sjukvård, tandvård och omsorg. Här kan man se vilka problemområden som identifieras och var det behövs mer kunskap.

I årets analysplan har myndigheten identifierat att det behövs mer kunskap om kunskapsstyrning, både i sjukvården och i omsorgen. Sjukvården har för regionernas del sina 26 nationella programområden, såsom för infektionssjukdomar. Men motsvarar kunskapsstyrningen de behov som finns i regionerna och bland vårdens professioner? Och bidrar exempelvis standardiserade vårdförlopp till att lösa brister i samordningen och till att stärka personcentrerade arbetssätt? Det är frågor Vård- och omsorgsanalys ställer. Inom omsorgen är förutsättningarna för kunskapsbaserade arbetssätt dessutom sämre, konstaterar myndigheten.

Det behövs också mer kunskap om vårdplatser. Vårdplatsfrågan är komplex och påverkas av organisation, som i sin tur bland annat beror på teknisk och medicinsk utveckling. Därför behövs mer kunskap om hur olika delar i vården interagerar och hur det påverkar vårdplatserna. Här har Vård- och omsorgsanalys i uppdrag av regeringen att utvärdera en regeringssatsning på fler vårdplatser, ett arbete som ska vara klart 2026.

Den kommunala sjukvården är också ett område där det behövs mer kunskap. Många patienter har komplexa behov, såsom multisjuka personer, men kunskaperna om kommunernas förutsättningar att hantera detta brister.

Därtill har Vård- och omsorgsanalys kommit fram till att det behövs mer kunskap om förebyggande arbete och egenvård. Det är ett område som fått mycket fokus på senare år och där vinster hägrar både för patienter och för vårdens resurser, men där arbetet stannade av något under pandemin. Nu behövs mer kunskap om effekterna av egenvård, bland annat kostnadseffektiviteten, effekterna för patienter och anhöriga, och om det skiljer sig för olika patientgrupper.

Läs mer om Analysplan 2024 på Vård- och omsorgsanalys webbplats.