Hittills har regionerna inte varit i närheten av att nå det så kallade ledtidsmålet – att minst 80 procent av patienterna som utreds inom cancervårdens standardiserade vårdförlopp ska gå igenom vårdförloppet inom den maximala tiden som anges för respektive cancerdiagnos.

I en färsk rapport riktar Region Skånes revisorer skarp kritik mot att cancerpatienter i Skåne i alltför liten utsträckning får utredning inom den maximala ledtiden. Läget har dessutom förvärrats sedan en granskning som genomfördes 2019 påpekar de.

Ett för stort inflöde av patienter och omfattande problem med kompetensförsörjning, som bland annat leder till svårigheter att få till multidisciplinära konferenser, pekas ut som viktiga flaskhalsar.

Särskilt vid Skånes universitetssjukhus finns det problem med långa väntetider till kirurgi och annan behandling.

Nu efterlyser revisorerna krafttag.

»Långa ledtider påverkar både patienten och vårdpersonalen negativt och innebär ökade kostnader för Region Skåne. En fördröjd behandling kan innebära ineffektivitet i vårdprocesserna, frustration hos vårdpersonal och allvarliga konsekvenser för patienten«, skriver de.

Enligt rapporten missar regionen ledtidsmålet för samtliga standardiserade vårdförlopp, förutom för vårdförloppet för akut leukemi. Den genomsnittliga ledtiden ligger i de flesta fall betydligt högre än den maximala tid som respektive vårdförlopp anger. Av rapporten framgår också att Region Skåne dessutom lyckas sämre än riket som helhet.

De värsta väntetiderna finns för patienter med cancer i urinblåsa och urinvägar, där bara en av tjugo får vård i tid.

Som Läkartidningen berättat har såväl Socialstyrelsen som Riksrevisionen på senare tid pekat på att ledtiderna måste ses över om det ska vara möjligt att nå målet.

I en rapport i december konstaterade Socialstyrelsen att bristen på personal med specialistkompetens inom flera avgörande områden uppges som den främsta orsaken till att ledtidsmålet inte uppfylls i många regioner. Men flera regioner anser också att ledtiderna för vissa vårdförlopp är för snäva och inte förhåller sig till de verkliga förutsättningarna i vården.

Läs revisionsrapporten.