Revisorernas syfte med en ny rapport har varit att undersöka om styrning, ledning, organisering och uppföljning av införandet av Millennium varit ändamålsenlig enligt direktiven. Och svaret på den frågan är: delvis.

Revisionen ser några olika risker vid införandet, bland annat att beslutsmandaten inte är helt tydliga och att nya arbetssätt inte förankras och tillämpas som önskas, vilket skulle kunna störa produktionen.

En annan riskfaktor är tidsplanen för de olika momenten vid införandet. I intervjuer med berörda, ser den aktuella tidsplanen ut att hållas. Men det finns också oro för att det inte ska gå som planerat i alla faser, en oro revisorerna lyfter fram i sin rapport.

Och det hänger samman med att införandet har försenats flera gånger tidigare. Enligt den första tidsplanen skulle Millennium införts i etapper med start 2021. Hösten 2019 stod det klart att det arbetet skulle försenas ungefär ett år. Våren 2021 konstaterades att ytterligare en översyn behövde göras. Och 2022 tog regionstyrelsen beslut om en ny tidsplan.

Den reviderade planen, som utgår från geografi, innebär att merparten av sjukvården i de södra delarna av regionen inför Millennium i höst, och övriga södra delar ungefär ett år senare. Våren 2026 är det dags för de norra och östliga delarna, och hösten det året är det de västliga delarnas tur.

Därtill ska privata verksamheter med, och de 49 kommunerna har optioner där de kan välja i vilken grad de vill använda systemet. För att lösa tekniska problem flyttades införandet för privata vårdgivare i regionens södra delar från hösten 2024 till hösten 2025.

Revisorernas rapport finns på regionens webbplats.

Läs även:
Oro inför Millennium-skiftet