Det är vanligt att personer med någon form av beroendetillstånd samtidigt har minst en annan psykisk sjukdom. Ofta leder det till rejält sämre hälsa och livskvalitet, sämre behandlingsprognos och ökad risk att dö i förtid, jämfört med om man har diagnostiserats med bara ett av tillstånden.

Nu tittar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, närmare på kunskapsläget för behandling och insatser hos personer i den här gruppen. Traditionellt behandlas beroende och psykiatriska tillstånd som separata tillstånd, ofta av olika vårdgivare och utan att behandlingen samordnas.

Som ett första steg har myndighetens projektgrupp riktat in sig på effekterna av behandling med olika typer av läkemedel.

Efter att ha gått igenom det vetenskapliga underlaget drar projektgruppen slutsatsen att det behövs mer och bättre forskning när det gäller effekterna av de flesta läkemedel som förekommer vid samsjuklighet. Och särskilt angeläget är det med studier om effekter av kombinationer av läkemedel för både beroende och psykiatriska tillstånd, samt effekter av läkemedel vid ADHD och olika typer av beroendetillstånd.

SBU har gått igenom 48 studier som utvärderar effekten av olika läkemedel på substansbruk, psykiska symtom, följsamhet till behandlingen och livskvalitet och kommit fram till att resultatens tillförlitlighet är mycket låg. Att det saknas tillförlitliga resultat behöver dock inte betyda att en behandling saknar effekt, påpekar myndigheten.

I de flesta studier blev deltagarna bättre under studieperioden, både när det gäller beroendetillståndet och psykiska symtom, oavsett om de fått aktiv behandling eller placebo. Enligt myndigheten kan det tyda på att det är viktigt att få till någon form av behandling eller kontinuerlig vårdkontakt.

»Tills bättre vetenskaplig kunskap finns för tillstånd med samsjuklighet får val av läkemedel till patienter baseras på vetenskapligt grundade rekommendationer för respektive tillstånd, beprövad erfarenhet samt individens specifika behov och önskemål«, skriver myndigheten i rapporten.

Läs rapporten.