Hörsalen på Östersund sjukhus. Ett 30-tal läkare, alla medlemmar i Jämtlands läns läkarförening, har samlats. På scen står föreningens ordförande Annika Östling och kassör Sara Sehlstedt. Ämnet för kvällen: hur deras arbetsgivare, Region Jämtland Härjedalen, systematiskt brutit mot såväl centrala som lokala kollektivavtal. Detta har skett på flera olika kliniker och under så lång tid som tio år.

– Vi är här i kväll för att berätta om en lång tvist vi har haft med regionen, säger Annika Östling.

Sara Sehlstedt. Foto: Sandra Lee Pettersson

Det handlar bland annat om utebliven ersättning för obekväm arbetstid och om jour och beredskapspass som tagits bort när någon blivit sjuk, i stället för utbetalning av sjuklön. Om ingen ersättning alls för bundenhet under narkosens primärjour och om hemsnickrade modeller för schemaläggning. Listan kan göras lång.

– Vi har samsyn i att det har gått snett på en rad sätt, säger Sara Sehlstedt.

Det var under pandemin som saken började nystas upp, berättar Annika Östling över telefon någon vecka före mötet.

– Vi blev uppmärksammade på det under pandemin. Kollegorna arbetade så mycket, särskilt de på infektion, narkos och medicin. Men när vi begärde ut siffror, som vi gör kontinuerligt, stämde de inte. De var som vanligt fast vi hade dubbla jourlinjer i perioder. Det var starten. Men det hade funnits en känsla av att något inte stämde även tidigare.

Med tiden växte granskningen. I januari 2022 lämnade läkarföreningen in en förhandlingsframställan till arbetsgivaren. I den fanns ett tiotal punkter där föreningen menade att regionen brutit mot olika kollektivavtal och lagar.

Sedan dess har Annika Östling och Sara Sehlstedt haft regelbundna överläggningar med regionens representanter. I februari i år, två år efter förhandlingsframställan, undertecknades det sista protokollet av båda parter.

– Det har varit en jätteprocess. Vi har gjort ett enormt fackligt fotarbete, säger Annika Östling, som också vill lyfta fram narkosläkaren och styrelseledamoten Helena Ståhl.
– Hon har gjort ett enormt jobb med att ta fram ett underlag.

I protokollet, som parterna nu är överens om, erkänner regionen att man gjort fel på punkt efter punkt.

Ett krav från läkarföreningen var att det skulle göras en ordentlig utredning och genomlysning av vad som inträffat, vilket har gjorts.

Läkartidningen har tagit del av rapporten där det bland annat konstateras att flera av felaktigheterna, till exempel den felaktiga hanteringen av sjuklön på vissa kliniker, berott på bristande kunskap och på att arbetssättet överförts mellan kollegor.

Annika Östling. Foto: Sandra Lee Pettersson

I rapporten konstateras också att flera av bristerna drabbat enbart narkosläkare på anestesikliniken. Det gäller framför allt hanteringen av ersättning för bundenhet i vissa fall, enligt avtalet om Specialbestämmelser för läkare, som har skett manuellt och inte via HR- och lönesystemet Heroma. I denna hantering har ersättningen helt försvunnit – de senaste tio åren.

– De har haft schablonjour där man antagit att de varit ostörda tre timmar per natt. Det är ersättningen för bundenheten under de tre timmarna som inte har betalats ut, säger Annika Östling.

Dessa pengar ska läkarna nu få tillbaka med ränta enligt räntelagens bestämmelser, liksom alla andra felaktigheter som kan spåras mellan åren 2012–2021.

Narkosläkarna är först ut att få sina saknade ersättningar utbetalda. Vad gäller ersättningen för bundenheten kommer de att ersättas som grupp eftersom det inte finns scheman sparade för hela perioden, berättar Annika Östling.

– Det handlar om väldigt mycket pengar, säger hon.

Näst ut att rättas är den felaktiga ob-ersättningen som drabbat anställda på vissa kliniker där registreringen av schemaförändringar i Heroma varit manuell. Och så kommer det att fortsätta till alla felaktigheter rättats till, säger Annika Östling. Målet är att allt ska vara rättat till sommaren.

Hur mycket pengar det kommer att handla om sammanlagt för regionens del kan hon bara spekulera om i nuläget, men att det handlar om miljonbelopp är troligt. Samma sak gäller för hur många anställda som drabbats. En fingervisning är att föreningen i dag har 600 medlemmar.

– Det är ingen som vet exakt hur mycket pengar det kommer att generera till våra medlemmar, men det kommer att bli en hel del. Det är klart att det inte kommer bra i tid för regionen, men å andra sidan så har ju våra uteblivna ersättningar inte direkt räddat ekonomin tidigare.

Klart är i alla fall att Region Jämtland Härjedalen ska betala 240 000 kronor till läkarföreningen i skadestånd, samt skadestånd på 3 000 kronor per år till varje individ som drabbats. En ersättning som varje person själv kommer att få ansöka om.

Frågan många som ställer sig är hur det kunde bli så här. Det har även Annika Östling gjort. Hon landar i en kombination av många saker: felanvändning av HR- och lönesystemet Heroma i kombination med andra sidosystem, den mänskliga faktorn, gamla vanor och kanske framför allt – okunskap.
– Det har inte funnits någon riktig kunskap om läkarnas kollektivavtal. Det är tydligt eftersom det har skett på flera olika kliniker. Det har också varit svåra system. Löneadministratörer har inte fått tillräckligt bra utbildning.

Att medlemmar eller fackliga ombud inte upptäckt felaktigheterna tidigare tillskriver hon delvis krångliga lönespecifikationer.
– Vi har faktiskt helt ogenomträngliga lönespecar, det har vi pratat om länge.

Och i de fall där medarbetare tidigare försökt lyfta frågetecken kring ersättningar eller arbetstider har de inte fått gehör hos arbetsgivaren, menar Annika Östling.

– Man har inte upplevt att arbetsgivaren har velat ta det på allvar förrän nu.

Läs mer:
Regionen om felaktigheterna: »Inte haft koll på administrationen«

Några av de brister som regionen konstaterat i sin genomlysning:

  • Det har funnits brister i registrering av arbetstid på vissa kliniker, vilket gjort att viss ersättning för obekväm arbetstid inte har utbetalats.
  • Det har funnits brister på vissa kliniker i hanteringen av frånvaro vid sjukdom när läkaren är schemalagd med jour och beredskap.
  • Narkosläkare har inte fått den ersättning de har rätt till för bundenhet under primärjour. Detta, i de fall där det kan påvisas, ska kompenseras läkarna på gruppnivå enligt räntelagen.
  • Manuell registrering av ersättning för jour har skett för narkosläkarna, vilket har gjort att det i vissa fall har blivit fel i ersättningen under storhelg.
  • Eftersom ordinarie arbetstid på vissa kliniker förlagts efter 17 på fredagar, i strid mot det lokala avtalet, har rätt ersättning för jour och beredskap under denna tid inte betalats. Samma sak gäller ersättning för täta jourer.