För ett år sedan föreslog Regeringskansliet en lag om behandling av personuppgifter hos Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Lagen var tänkt att komplettera Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för fysiska personer när det gäller personuppgifter.

Vård- och omsorgsanalys välkomnade initiativet som något som skulle stärka myndighetens kärnuppdrag. »Den föreslagna lagen ger oss bättre möjlighet att göra fördjupade undersökningar och utvärderingar«, skrev myndigheten i sitt remissyttrande förra sommaren. Vård- och omsorgsanalys påminde om att det inte fanns möjlighet för myndigheten att själv analysera registerdata från exempelvis statistikmyndigheter, såsom hälsodataregister och socialtjänstre­gister, utan samtycke – något som i praktiken var omöjligt att inhämta. Också Integritetsskyddsmyndigheten (Imy) var positiv och skrev i sitt yttrande att integritetsanalysen var gedigen.

Lagen ska omfatta behandling av personuppgifter i den del av Vård- och omsorgsanalys verksamhet som handlar om uppföljning och analys i olika verksamheter. Den ska innehålla skyddsåtgärder för att värna den personliga integriteten.

Nu har regeringen beslutat om en lagrådsremiss. Lagrådet är en myndighet som granskar lagförslag innan de går till riksdagen. Således kan regeringen lägga en proposition om lagen efter Lagrådets behandling.

– Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppföljningar är mycket viktiga eftersom de görs ur ett patient- och brukarperspektiv. En ny registerlag har varit efterfrågad och utretts länge, uttrycker sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2025. Lagrådsremissen finns på regeringens webbplats