När de programansvariga för landets alla olika läkarprogram möttes i Göteborg i förra veckan stod anpassningar av läkarutbildningen som en punkt på dagordningen. Upprinnelsen var en skrivelse från en grupp lärare som pekade på att allt fler studenter vill stå över delar av utbildningen, utifrån moraliska, religiösa eller andra personliga övertygelser. Det kan exempelvis handla om önskemål om att slippa medverka vid aborter, dissektion av djur eller vaccinationsverksamhet. I sitt förslag till de programansvariga skrev lärarna att inga anpassningar av utbildningen bör tillåtas utifrån personliga övertygelser. De förde ett resonemang om att utbildningen måste vara densamma för alla, eftersom examensmålen är desamma för alla. De betonade också att bedömningarna om huruvida en student har rätt till undantag eller inte riskerar att bli »orimligt godtyckliga« och önskade en samsyn från programledningarnas sida.

En sådan samsyn finns redan, säger Mikael Hasselgren, universitetslektor vid Örebro universitet. I det svar som har skickats ut till lärargruppen står också att man på det stora hela håller med om både problembeskrivning och lösning.

– Vi tycker inte heller att anpassningar av sådana skäl ska tillåtas, säger han.

Däremot ser man inte att sådana anpassningar förekommer. Tvärtom nekas studenter att avstå obligatorisk undervisning, enligt Mikael Hasselgren.

– Det finns fall där studenter har överklagat och det har blivit juridiska processer, men hittills har inget universitet fått backning, utan vi har fått rätt att säga nej. Obligatoriska moment är obligatoriska moment, säger han.

Ett förslag från lärarna var att skicka ut en gemensam antagningstext till nya läkarstudenter där det tydligt framgår att det inte finns någon samvetsfrihet.

– Men alla universitet är separata myndigheter, så det skiljer sig lite åt hur man hanterar information till studenter och vad man skriver i kursplanen. Vi kan inte komma med en lösning som fungerar för alla, säger Mikael Hasselgren.

Däremot tror han att diskussionen har väckt nya tankar.

– Alla har redan någon form av välkomstbrev eller information de första dagarna där den här frågan tas upp. Men vi kommer nog alla att se över hur vi formulerar oss. Det kan behöva förtydligas på sina håll, säger han.

Jenny Lindberg, ansvarig för professionell utveckling vid läkarprogrammet i Lund, var en av de lärare som författade brevet till programledningarna.

– Vi är nöjda med att de ställer sig bakom våra synpunkter och att det redan finns en samsyn och rutin kring detta. Men de ser inte att det här förekommer i så hög utsträckning, medan vi tror att det finns ett mörkertal och att det går att runda vissa utbildningsmoment i dag. Vi tycker att man behöver göra mer för att förbereda studenterna för deras framtida yrke på bästa sätt. Kanske framför allt genom att ge dem möjlighet att reflektera kring de här frågorna under programmets gång, säger hon.

Läs också:
Lärare: Tillåt inga anpassningar utifrån studenters egna övertygelser
Debatt: Nej till samvetsfrihet för studenter