I fredags presenterade konsultfirman EY en delredovisning med rekommendationer för sjukhusstrukturen i Västernorrland. Konsulternas uppdrag har bland annat bestått av att undersöka tre alternativ: hur Sollefteå sjukhus »kan bli en ännu viktigare och bärande del«, beskriva förutsättningarna för »en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB och förlossning« vid sjukhuset, men också titta på hur verksamheten i Sollefteå kan dras ned.

Och utredningen så här långt förespråkar en reducering av verksamheten i Sollefteå. Enligt konsultfirman borde Sollefteå göra en »strategisk satsning« och exempelvis stärka vården av äldre multisjuka. Utredningen rekommenderar också att högspecialiserad somatisk vård ska koncentreras till Sundsvall och Örnsköldsvik och i samband med det ska också verksamheten i Sollefteå reduceras.

– En nedmontering av den akuta vården som det här förslaget beskriver, skulle innebära att man inte har tillgång till akutvård i en stor del av länet. Därför måste man säkra flera delar i vårdkedjan, innan man kan genomföra det här patientsäkert, säger Lars Rocksén till SVT Nyheter Västernorrland.

Han säger att konsulternas arbete har skett genom intervjuer med, framför allt, höga linjechefer, och att det inte är förankrat hos personalen i stort. Analyser av patientsäkerhet tycker han inte skett på rätt sätt.

När det gäller alternativet med nystart av akutkirurgi och förlossning, menar utredarna exempelvis att antalet förlossningar i Region Västernorrland är för få för att bedrivas vid tre sjukhus. Både för patientsäkerhet, kompetensförsörjning och resurseffektivitet skulle 1 000 födslar per år vara att föredra. Sollefteå hade bara knappt 250 födande 2023. Egentligen når inte heller Örnsköldsvik upp till 1 000, utan bara till lite drygt hälften.

När det gäller kirurgi pekar utredarna på att drygt 430 akuta operationer genomfördes bland befolkningen i Sollefteå och Kramfors under 2023. Det innebär 1,2 operationer per dag. Och de akuta ortopediska volymerna motsvarar cirka 0,75 per dag, för lite för en akut ortopedisk verksamhet i Sollefteå.

Glenn Nordlund (S) regionstyrelsens ordförande, uttrycker i ett pressmeddelande från regionen att politikerna behöver analysera innehållet i konsultrapporten noggrant innan man beslutar om hur man ska gå vidare. Det är tänkt att beslut om inriktningen ska fattas under regionfullmäktigemötet i juni.

Läs även:
Sollefteå sjukhus får vänta på besked