Under 2021-2023 genomförde Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, en omfattande tillsynsinsats av både socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Av rapporten som nu överlämnas till regeringen framgår att det finns stora brister i regelefterlevnad, handläggning och samverkan, vilket i sin tur försvårar upptäckten av våld. Det kan göra att vårdgivaren missar att sätta in åtgärder och att våldet därmed kan fortgå. I tre granskade ärenden har barn och kvinnor till och med dött till följd av våldet, enligt Ivos rapport. I ett av dessa fall var sjukvården involverad. Där konstaterar myndigheten att samordningen mellan primärvård och psykiatri inte fungerade och att det systematiska arbetet för att förebygga våld i nära relation var bristfälligt inom båda verksamheterna.

431 av 1 136 vårdcentraler (38 procent) följer inte heller samtliga regler i Socialstyrelsens nya föreskrift om våld i nära relationer, enligt regionernas egna uppgifter. 24 av vårdcentralerna uppger också att de inte följer, eller inte vet om de följer, några alls av reglerna. Hur bra vårdcentralerna är på att följa föreskriften varierar dessutom över landet, enligt rapporten. I botten återfinns Region Örebro län, där 20 av 27 vårdcentraler (74 procent) inte följer, eller inte vet om de följer, föreskriften. Enligt regionens presstjänst, som har begärt ut enkätsvaren, vet inte vårdcentralscheferna att det är förordningen HSLF-FS 2022:39 det rör sig om, däremot följer man den. »Att inte veta exakt vilken föreskrift man följer är såklart allvarligt, men kanske inte lika allvarligt som att i en rapport bli utpekad som en verksamhet som inte följer den alls«, skriver presskommunikatören Åsa Svennebäck.

Bäst i landet är Region Kronoberg. Där säger sig majoriteten av vårdcentralerna ha mallar för vilka frågor som behöver ställas till patienter och hur det ska gå till, rapporterar SVT Nyheter Kronoberg. Bara sex av 25 vårdcentraler (24 procent) följer inte föreskriften i regionen. Valentina Hajra, utvecklingsledare i Kronoberg, säger att alla chefer i primärvården deltog i en stor utbildningsinsats kring föreskrifterna förra året. Det tror hon är en del av förklaringen till att regionen ligger så pass bra till.

– Vi har lagt rätt mycket tid på att omvandla dem till rutiner, så det är egentligen inga konstigheter, säger hon till SVT.

I hela landet saknar också 237 vårdcentraler rutiner för hur de ska beakta barns behov av information, råd och stöd i situationer där det har förekommit våld i närheten av barnet.

Ivo skriver även att våld i nära relationer och våldsutsatthet är komplexa problem som ofta kräver insatser från flera samhällsaktörer. Därför är samverkan extra viktigt. De flesta vårdcentraler anser visserligen att de i ganska hög eller hög utsträckning tar hänsyn till behovet av trygghet hos våldsutsatta. Ivo håller inte med. »Detta motsägs av resultatet från Ivos tillsyn, som visar att brister i trygghet och säkerhet visar sig på flera olika sätt inom samtliga tillsynade verksamhetsområden och att bristerna i flera fall relaterar till brister i samverkan.«