I dag ska regionstyrelsen i Uppsala rösta om det omdiskuterade förslaget att erbjuda regionfinansierade hemförlossningar. Tidigare har Moderaterna, som är oppositionen i regionen, kritiserat beredningen av förslaget bland annat för att inte haft ordentligt underlag.

Emilie Orring. Foto: Magnus Laupa

– Det största problemet är att beslutet inte på något sätt är förankrat i verksamheten eller i professionen. Det finns inget patientsäkerhetsperspektiv, ingen konsekvensanalys, ingen tjänsteperson som står som ansvarig för förslaget, sade Emelie Orring (M), regionråd och andre vice ordförande i styrelsen, till Läkartidningen i går.

Men visst underlag fanns att tillgå, visar det sig. I april överlämnades en analysrapport över förlossningsvården och graviditetsvårdskedjan i Region Uppsala, med fokus på bland annat barnmorskeassisterad hemfödsel, till hälso- och sjukvårdsdirektören i Uppsala, Mikael Köhler. I arbetsgruppen bakom rapporten deltog utredare från hälso- och sjukvårdsavdelningen i regionen samt experter från kvinnosjukvården och mödrahälsovårdsenheten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Deras slutsats är tydlig: regionfinansierad hemfödsel bör inte införas.

»Möjlighet till regionfinansierad hemförlossning har låg prioritering i de nationella riktlinjer som beslutats av Socialstyrelsen. Hemförlossningar skulle kräva två barnmorskor per friskaste födande, regionen uppfyller idag inte målet en barnmorska per födande inom ramen för den befintliga förlossningsvården. Hemförlossningar ställer höga krav på kompetens, utrustning, lokaler, planering och organisation för att från hygienisk synvinkel ge en vård på lika villkor i hemförlossning jämfört med förlossning i för ändamålet specialbyggda lokaler. Riskerna för vårdrelaterade infektioner och smittor får bedömas öka vid hemförlossning. Hemförlossningar skulle leda till omfattande kostnader för regionen. Arbetsgruppen avråder från införandet av hemförlossningar då det finns flera risker med arbetssättet och skulle kräva en omfördelning av resurser som går emot kostnadseffektivitetsprincipen samt behovs- och solidaritetsprincipen« skriver rapportförfattarna.

Det var alliansen som initierade analysrapporten i juni 2023 när de var i ledande position. Uppdraget gällde att kartlägga samt analysera förlossningsvården och graviditetsvårdkedjan i regionen. I april, när delrapporten om bland annat hemförlossningar presenterades, hade dock styret i regionen skiftat.

Trots att rapporten behandlar just regionfinansierade hemförlossningar har den aldrig nämnts i samband med beredningen av förslaget, säger Emelie Orring.

– Under beredningsmötet ställde vi frågor kring om det inte finns underlag eller konsekvensanalys. Men vi fick inga svar. Vi hade ingen aning att rapporten var klar. Det är anmärkningsvärt.

Unn Harsem. Foto: Region Uppsala

Unn Harsem (C), vice ordförande i regionstyrelsen, säger att rapporten visst har varit del i arbetet med beredningen av förslaget.

– På sätt och vis. Det är ju en produkt som kommer ur det tidigare alliansstyret. Vi initierar ju en startsignal för en förstudie med samma mål.

Men oavsett ursprung, borde man inte ha tagit rapportens slutsatser i beaktande?

– Det är ju ett av flera inspel. Professionen är delad, det vet vi. Man får olika rekommendationer beroende på vem man frågar. Det är jättebra med inspel, vi vill samla på oss så mycket vi kan.

Är en regionbeställd rapport inte något mer än ett inspel, som ett brev?

– Ett brev väger så klart inte lika tungt som en projektgrupp. Det är en väldigt värdefull och matnyttig rapport. Det blir olika kunskapsunderlag. Vi har gott om tid fram till 2026 att se hur vi ska komma i mål på bästa sätt, säger Unn Harsem.

Emelie Orring (M) har nu krävt att rapporten tillsammans med de andra skrivelserna som kommit in i frågan ska redovisas under dagens möte.

–   Jag utgår från att det görs. För mig är det självklart att man har fått rapporten, men gillar inte slutsatsen och därför mörklägger den.

Unn Harsem vänder sig mot anklagelserna om mörkläggning.

– Jag tycker att det är ett märkligt påstående. Rapporten är offentlig och tillgänglig för alla. Jag tycker att det är tråkigt att diskussionen drivs mot synpunkter på formalia i stället för att handla om sakfrågan.

Regionstyrelsens möte pågår under eftermiddagen i dag.

Läs mer:
Strid om Region Uppsalas plan att finansiera hemförlossningar
Medicinsk kommentar: Assisterad hemförlossning bör inte införas brett i Sverige