Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård infördes 2018. Genom den skulle övergången mellan slutenvård och öppenvård och omsorg, bli bättre. Därigenom skulle inte patienter som egentligen var utskrivningsklara, bli kvar på sjukhuset i onödan, utan komma till kommunala insatser och öppenvård snabbare.

Och lagen har haft betydelse, konstaterar SKR i en ny rapport. I medeltal har antalet vårdplatser som upptas av utskrivningsklara sjunkit med 700 per dag sedan 2017.

En toppnotering under den här perioden var nära 1 440 per dag i januari 2017, och en lägsta notering var i april under pandemiåret 2020, då under 280 utskrivningsklara låg kvar per dag.

2023 upptog utskrivningsklara i snitt drygt 580 vårdplatser varje dag i den somatiska vården.

När man tittade på siffrorna 2021 såg vinsten än större ut för sjukhusens del. På fyra år, alltså från 2017, hade 1 000 vårdplatser frigjorts enligt beräkningarna då. I den nya rapporten var de alltså 700.

Enligt siffror från SKR har antalet dagar som patienter 65+ ligger kvar utskrivningsklara, gått upp sedan början av 2020. Dessförinnan, sedan början av 2018, hade de gått ned.

Läs även:
Färre utskrivningsklara patienter kvar på sjukhus (2021)
Rapport: Utskrivningsklara kvar kortare tid på sjukhus efter ny lag (2019)