Drygt 200 000 personer i Sverige uppskattas ha någon form av ätstörning. Mörkertalet tros dock vara stort och ett av problemen är att många som har en ätstörning inte upptäcks i vården. Det finns också stora skillnader när det gäller vilken vård som erbjuds i olika regioner.

Nu presenterar Socialstyrelsen för första gången nationella riktlinjer på området.

– Ätstörningar är ett stort folkhälsoproblem, men samtidigt får alltför många inte den vård de behöver. Vi ser att det saknas kunskap bland annat om de olika typerna av ätstörningar, och att resurserna är otillräckliga på många håll. Med de nationella riktlinjerna hoppas vi att fler kan få vård, och det tidigt – så att problemen inte hinner växa sig större, säger Sofia von Malortie, enhetschef på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Många känner till anorexi och bulimi, medan kunskapen är lägre när det gäller till exempel hetsätningsstörning och ARFID – en ätstörning som innebär att man äter mycket begränsat när det handlar om mängd och variation i kosten.

I riktlinjerna betonas att fler personer med en ätstörning behöver få större tillgång till flera typer av behandling och en mer individanpassad vård. Enligt Socialstyrelsen behövs det också en tydligare ansvarsfördelning, bättre vårdstrukturer och ofta stöd från flera yrkesgrupper i vården.

Ta del av riktlinjerna.