Det är den återkommande europeiska enkätundersökningen Eurostudent, som görs bland högskole- och universitetsstuderande i Europa, som för första gången inkluderat frågor om diskriminering. I Sverige svarade cirka 7 300 högskole- och universitetsstudenter på enkäten, som gjordes våren 2022.

Av dem svarade nästan var femte, 19 procent, att de upplevt diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Kvinnor upplevde oftare diskriminering än män, 22 procent mot 14 procent av männen.

De utbildningsområden där störst andel studenter berättade om diskriminering var »farmaci« samt »medicin och tandvård«, där bland annat läkarutbildningen ingår. Där sade mer än var fjärde att de upplevt någon form av diskriminering.

Vanligast inom »medicin och tandvård« var upplevd könsdiskriminering, särskild bland kvinnliga studenter. En läkarstudent skriver i sitt svar:

»Som läkarstudent upplever man en del diskriminering inte enbart från personal utan från patienter. Bland annat på grund av sin ålder och kön. Händer ganska ofta att jag blir kallad lilla gumman eller har fått höra från patienter att kvinnliga läkare är mindre kompetenta.«

Det var också vanligare med etnisk diskriminering än inom andra utbildningsområden.

Det är Universitets- och högskolerådet som tagit fram den svenska delen av rapporten.

om undersökningen

Eurostudent är en enkätundersökning bland europeiska högskolestudenter om de sociala och ekonomiska dimensionerna av högskolestudier. Den senaste enkäten skickades ut 2022 till studenter i 27 länder, varav 40 000 i Sverige. Det var första gången diskriminering fanns med bland frågeområdena.