Det framgår av ett regeringsbeslut där Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som stärker kompetens- och kvalitetsutvecklingen samt kunskapsstyrningen.

Regeringen skriver i sitt beslut att tidigare utredningar och rapporter pekat mot att det finns »ett omfattande behov av kompetens- och kvalitetsutveckling inom området«. Regeringen framhåller särskilt en kartläggning som Socialstyrelsen publicerade i augusti 2023. Där framkom bland annat att:

  • patienterna inte får tillräckligt med stöd efter utskrivning.
  • det finns betydande skillnader i hur regionerna arbetar för att undvika tvångsåtgärder.
  • det finns ”stora utvecklingsbehov” gällande en rad andra faktorer, bland annat bemanning, vårdmiljö och kompetens.

Socialstyrelsen ska i sitt arbete vidta insatser för att både förebygga och minska behovet av tvångsåtgärder samt hitta förslag på hur man kan stötta patienters återhämtning, delaktighet och personcentrering. Dessutom vill regeringen att statistiken och uppföljningen förbättras.

Socialstyrelsens uppdrag

  • Uppdraget omfattar både öppen och sluten psykiatrisk tvångsvård samt rättspsykiatrisk vård. Även psykiatrisk heldygnsvård för barn och unga omfattas.
  • Myndigheten får under 2024 använda elva miljoner kronor för arbetet och ska avrapportera delresultat till Socialdepartementet varje höst fram till slutredovisningen 30 november 2027.
  • Socialstyrelsen anmodas att föra dialog och inhämta kunskaper från en lång rad myndigheter och organisationer, däribland Inspektionen för vård och omsorg, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Rättsmedicinalverket, professionsföreningar, patientorganisationer och lärosäten.