Både vårdpersonal och allmänheten måste höja sin beredskap för stora kriser, så som krig och andra masskadehändelser. Det menar regeringen som nu ger Socialstyrelsen 7,5 miljoner att under 2024 använda till att höja kompetensen i olika typer av krisvård.

– Just nu rustar vi upp Sveriges försvarsförmåga. All berörd vårdpersonal behöver därför få den utbildning och övning som krävs för att sjukvården ska kunna fungera i kris och krig. Även allmänheten behöver få ta del av kunskap som är bra att ha vid en krissituation, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande.

Regeringen vill bland annat se kompetenshöjande insatser baserat på konceptet »Stop the Bleed«, ett amerikanskt koncept som bygger att träna allmänheten att stoppa livshotande blödningar innan utbildad personal anländer, och omhändertagande av drabbade vid så kallade CBRN-händelser, det vill säga händelser som involverar kemiska, biologiska, radiologiska eller nukleära ämnen.

I uppdraget finns också att utbilda i krigstraumatologi.

Socialstyrelsen ska utföra uppdraget i nära samarbete med Folkhälsomyndigheten, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut och regionerna.

Läs mer: 
Nytt uppdrag ska öka samverkan mellan militär och civil sjukvård
Socialstyrelsen får i uppdrag att införa en nationell masskadeplan
Kunskapsstöd ska hjälpa regionerna rusta inför ökat patientflöde vid kris