Rapporten bygger på mätningar som den Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) gjorde under 2022 och 2023 i drygt 30 länder, varav de flesta inom EU. Mätningarna gällde förekomst av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning vid akutsjukhus i de olika länderna.

En tidigare bearbetning av det svenska materialet visade att var tionde patient hade minst en vårdrelaterad infektion i kroppen. Vanligast var det med lunginflammation eller nedre luftvägsinfektioner, infektioner efter operationer och urinvägsinfektioner.

Nu är hela det europeiska materialet bearbetat, och resultatet är inte särskilt positivt. Sverige hamnar högt på listan över länder med störst förekomst av vårdrelaterade infektioner. Enbart Cypern, Grekland och Portugal hade större förekomst, även om rapportförfattarna varnar för att direkta jämförelser mellan länderna inte är fullt ut möjliga att göra.

– Resultaten visar att fortsatt arbete med att förebygga infektioner är nödvändigt, även om det finns flera fallgropar och osäkerhetsfaktorer med jämförelser mellan länder. Tidigare studier har visat att minst en tredjedel av de vårdrelaterade infektionerna kan undvikas, säger Anders Ternhag, infektionsläkare och utredare vid Folkhälsomyndigheten.

Rapporten visar dock också på förhållandevis låg förekomst av antibiotikaresistens i de vårdrelaterade infektionerna i Sverige.

– Sverige har sedan lång tid varit ett föregångsland när det gäller förskrivning av antibiotika, och detta återspeglas bland annat i förekomsten av resistens. Resultaten visar på värdet av det systematiska förebyggande arbete mot antibiotikaresistens som görs i landet. Med den ökande resistensproblematiken globalt liksom inom EU blir det allt viktigare att fortsätta jobba förebyggande för att behålla vårt gynnsamma läge i här hemma, säger Anders Ternhag.

om undersökningen

Bakom undersökningen ligger europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Undersökningen gjordes under 2022 samt 2023, och inkluderade data från 28 länder i EU eller EEA samt Kosovo, Montenegro och Serbien. Det var tredje gången studien gjordes. Data från totalt 1 332 sjukhus och 309 504 patienter är inkluderade i resultatet. I Sverige gjordes mätningen vid 54 sjukhus i samtliga 21 regioner under april-maj 2023.

Källa: Folkhälsomyndigheten