Det rör sig om ett fall inom rättspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset. Enligt den lag som gällt ärendet, ska chefsöverläkaren med visst tidsintervall anmäla frågor om utskriftsprövning till förvaltningsrätten.

Men en utredning visar att läkare under flera års tid lämnat uppgifter om en annan person, än den aktuella patienten. Dessa uppgifter har sedan legat till grund för domstolens bedömning i frågor som rör tvångsvård.

Region Uppsala bedömer att felet uppstått genom att information hämtats från fel persons rättspsykiatriska undersökning. Enligt regionen ska dock inte vårdtiden för den egentliga patienten har förlängts, och inga friförmåner ska ha påverkats.

Även om det är sant, påpekar JO att felet är »ytterst allvarligt«. Justitieombudsmannen understryker vikten av att den som ansvarar för sådana handlingar, kontrollerar att uppgifterna är korrekta, även om uppgifterna tidigare har förekommit i liknande handlingar.

»Enligt min uppfattning är det anmärkningsvärt att felet har kunnat uppstå men även att ingen av de inblandade läkarna upptäckte misstaget under fem års tid«, skriver JO i sitt beslut.

Bortsett från att förvaltningsrätten inte fått uppgifter om den person vars ärende de skulle hantera, har sjukhuset röjt sekretessbelagda uppgifter om en annan person. Det har handlat om bland annat personnummer och psykiska problem.

JO skriver att »Akademiska sjukhuset förtjänar allvarlig kritik för det inträffade«, men att ärendet inte föranleder någon ytterligare åtgärd från JO:s sida.

JO granskar myndigheter

Justitieombudsmannen (JO), har det egentliga namnet Riksdagens ombudsmän. JO granskar att myndigheter arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. Det gäller särskilt sådant som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna.

Justitieombudsmännen väljs av riksdagen i sexårsperioder och är direkt ansvariga mot riksdagen. Det finns fyra ombudsmän. De är helt självständiga i sitt arbete och sina beslut, ingen JO kan påverka de andras ärenden. På JO arbetar totalt närmare 90 personer, varav 60 jurister.